รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18.1 ชนะเลิศ ​นางสาวณัฐ​ภัสสร​ โกรก​กระ​โ​ทก​ ม.5/8 SSM-SCIENCE 2564/593 Download
18.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/594 Download
18.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/595 Download
18.4 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวซัลม่า ประสงค์ผล ม.5/8 SSM-SCIENCE 2564/596 Download
18.5 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชาลิสา บุญมาก ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/597 Download
18.6 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปาณิสรา ภู่ห้อย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/598 Download
18.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุภาพร ฤกษ์รื่น ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/599 Download
18.8 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวอรกัญญา แซ่เอี้ย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/600 Download
18.9 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภิรัญญา สุพรรณดี ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/601 Download
18.10 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/602 Download
18.11 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณิชานันท์ คุณารักษนิยม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/603 Download
18.12 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุวพัชร อุดมเดชวันชัย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/604 Download
18.13 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปิยาภา ราชตาจ้าย ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/605 Download
18.14 เข้าร่วมกิจกรรม นายสุทธิพงค์ รอดแก้ว ม.6/7 SSM-SCIENCE 2564/606 Download