รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
8.1 ชนะเลิศ นางสาวทิพานัน บุญรอดดิษฐ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/089 Download
8.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธันฐกรณ์ เอี่ยมฉลวย ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/090 Download
8.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกัญญ์วรา การิกาญจน์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/091 Download
8.4 เข้าร่วมกิจกรรม นายภัทรวุธ เทพพิทักษ์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/092 Download
8.5 เข้าร่วมกิจกรรม นายทิเบต ลายละเอียด ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/093 Download
8.6 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววัชรี ทองย้อย ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/094 Download
8.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชาคริยา จันทร์แก้ว ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/095 Download
8.8 เข้าร่วมกิจกรรม นายวิชัย สังข์ทอง ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/096 Download
8.9 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกานต์พิชชา นพฤทธิ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/097 Download
8.10 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐเศรษฐ ศิริอังกานนท์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/098 Download
8.11 เข้าร่วมกิจกรรม นายกิตติกวิน แก้วนวล ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/099 Download
8.12 เข้าร่วมกิจกรรม นายกิตติ์อธิศ กล้าหาญ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/100 Download
8.13 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชาครียา จันทร์ต้อย ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/101 Download
8.14 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐกิจ รัตตะโน ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/102 Download
8.15 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวทิพานัน กดมงคล ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/103 Download
8.16 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววันทนีย์ เวทสรณสุธี ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/104 Download
8.17 เข้าร่วมกิจกรรม นายปุณณวิช ศรีดาว ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/105 Download
8.18 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกาญยาดา ใจเย็น ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/106 Download
8.19 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศุภลักษณ์ เเพงศร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/107 Download
8.20 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวไอลิน แก้วบริสุทธิ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/108 Download
8.21 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิณณ์ อีโต้ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/109 Download
8.22 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกฤติกานต์ เขมะกนก ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/110 Download
8.23 เข้าร่วมกิจกรรม นายอติชาต ดีจริง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/111 Download
8.24 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/112 Download
8.25 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐวดี แย้มนุช ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/113 Download
8.26 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนิธิวดี หงษ์ษาพุทธ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/114 Download
8.27 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวเพชรชมพู แซ่ซ่ำ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/115 Download
8.28 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวรัตนพร แจ้งกระจ่าง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/116 Download
8.29 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจรัสทิวา เสนคราม ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/117 Download
8.30 เข้าร่วมกิจกรรม นายภคนันท์ ปิโย ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/118 Download
8.31 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกันยา วงเดือน ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/119 Download
8.32 เข้าร่วมกิจกรรม นายจักรรินทร์ แสงใสแก้ว ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/120 Download
8.33 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐภัทร คำปล้อง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/121 Download
8.34 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธนัชชา สุขเมือง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/122 Download
8.35 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัชชา เเพน้อย ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/123 Download
8.36 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูริณัฐ กาญจนสุวรรณ์ ม.6/2 SSM-SCIENCE 2564/124 Download
8.37 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัฐกฤตา ศาสตร์ทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/125 Download
8.38 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวขวัญธิดา วัชรจำรูญ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/126 Download
8.39 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศาตนันทน์ โสมาเกตุ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/127 Download
8.40 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธิญาดา เนาว์สันเทียะ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/128 Download
8.41 เข้าร่วมกิจกรรม นายนันทภัท รักขภูมิพันธ์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/129 Download
8.42 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภาวิดา ขาวอุบล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/130 Download
8.43 เข้าร่วมกิจกรรม นายเชาว์วรรธณ์ โฆษิตศาสตร์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/131 Download
8.44 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวญาดา สวัสดี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/132 Download
8.45 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพนิดา สร้อยทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/133 Download
8.46 เข้าร่วมกิจกรรม นายธิติวัฒน์ โชติระวีพรมมี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/134 Download
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย