รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12.1 ชนะเลิศ เด็กหญิงธมนวรรณ เกษเกษร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/423 Download
12.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงชินานันท์ ศรีนามบุรี ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/424 Download
12.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายภานุพงศ์ พิชญาภรณ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/425 Download
12.4 ชมเชย เด็กชายชนธร ทุมรัตน์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/426 Download
12.5 ชมเชย เด็กหญิงอนันตญา นวนแก้ว ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/427 Download
12.6 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงขวัญชนิดา ศุภกมล ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/428 Download
12.7 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/429 Download
12.8 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐสินี โซลิตร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/430 Download
12.9 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธนณัฏฐ์ ชนะธนรัตน์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/431 Download
12.10 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/432 Download
12.11 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/433 Download
12.12 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายยุทธชัย บกหมื่นไวย ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/434 Download
12.13 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุกฤตา เหลืองประสิทธิ์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/435 Download
12.14 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุฐิตา เมืองยศ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/436 Download
12.15 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีหมาตร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/437 Download
12.16 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกชพร ภัทรวดีพงศ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/438 Download
12.17 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายกฤต แก้วศรีโพธิ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/439 Download
12.18 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกวินธิดา ชารีโสม ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/440 Download
12.19 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายชวนากร แก่นทองหลาง ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/441 Download
12.20 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงตฤษณาพร คุ้มฉายา ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/442 Download
12.21 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธนิสร พิศวาท ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/443 Download
12.22 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธิดากานต์ แสงจันทร์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/444 Download
12.23 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงนัฐวรรณ สุตะคาน ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/445 Download
12.24 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงบุษกร หนองน้ำขาว ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/446 Download
12.25 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปารณีย์ พุทธิวงศ์พาณิชย์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/447 Download
12.26 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายปิยะวัฒน์ นรพันธ์เจริญ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/448 Download
12.27 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายภากร นิ่มซ่อง ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/449 Download
12.28 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายรัชพล ศรีประพัฒน์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/450 Download
12.29 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายวีรเดช นินบดี ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/451 Download
12.30 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายศุภณัฐ คงปลอด ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/452 Download
12.31 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายสุรพัศ กรานสุข ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/453 Download
12.32 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายสุริยะ นินบดี ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/454 Download
12.33 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายอารยะ พรรณเชษฐ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/455 Download
12.34 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายโยธิน บุญเจือ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/456 Download
12.35 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงวรรณิดา พูลเขตรวิทย์ ม.1/3 SSM-SCIENCE 2564/457 Download
12.36 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงลลนา ประสารศรี ม.1/4 SSM-SCIENCE 2564/458 Download
12.37 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงพรประภา ชมภู่ทอง ม.1/4 SSM-SCIENCE 2564/459 Download
12.38 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธนภัทร ณ สุวรรณ ม.1/5 SSM-SCIENCE 2564/460 Download
12.39 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายราเมนทร์ ปั้นจาด ม.1/5 SSM-SCIENCE 2564/461 Download
12.40 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายพีระพงษ์ ไทรสุวรรณ ม.1/6 SSM-SCIENCE 2564/462 Download
12.41 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อกอุ่น ม.1/7 SSM-SCIENCE 2564/463 Download
12.42 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธีสมะ เมธาวุฒิคุณ ม.1/7 SSM-SCIENCE 2564/464 Download
12.43 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายอาติยะ โค้วพานิช ม.1/8 SSM-SCIENCE 2564/465 Download
12.44 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสร้อยเพชร เจริญสุข ม.1/9 SSM-SCIENCE 2564/466 Download
12.45 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายชินกฤต ตั้งกิจไพศาล ม.1/10 SSM-SCIENCE 2564/467 Download
12.46 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงศิรินทิพย์ บอนขุนทด ม.1/11 SSM-SCIENCE 2564/468 Download
12.47 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงบัวชมพู ปิ่นแก้ว ม.1/12 SSM-SCIENCE 2564/469 Download
12.48 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงมนิสสรา ศรีม่วงกลาง ม.1/12 SSM-SCIENCE 2564/470 Download
12.49 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายปุญญพัฒน์ ชินอักษร ม.1/13 SSM-SCIENCE 2564/471 Download
12.50 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายคัมภีร์ โพธิ์ถาวร ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/472 Download
12.51 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายพชรชล คชเสนี ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/473 Download
12.52 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงวลีรักษ์ วีรสิริวัฒน์ ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/474 Download
12.53 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอัสมาอ์ ลามอ ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/475 Download
12.54 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายประณิธาน อ้อยแขม ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/476 Download
12.55 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกัญญาพัชร พันนนท์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/477 Download
12.56 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกัลย์สุดา เปอะปิน ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/478 Download
12.57 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐณิชา นุชทองม่วง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/479 Download
12.58 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายต้นนิพัฒน์ ศรีหาวงศ์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/480 Download
12.59 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธีระพัทธ์ กิจทวีรุ่งเรือง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/481 Download
12.60 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปาลิตา บวกไธสง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/482 Download
12.61 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายวรรณกร เทียมเมือง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/483 Download
12.62 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสมิตา ธนโกเศศ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/484 Download
12.63 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอคิราภ์ อ่อนน้อม ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/485 Download
12.64 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสิริมา การชัยศรี ม.2/4 SSM-SCIENCE 2564/486 Download
12.65 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายขจรวิทย์ พิศวาท ม.2/5 SSM-SCIENCE 2564/487 Download
12.66 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงบุษยา ขันธาฤทธิ์ ม.2/8 SSM-SCIENCE 2564/488 Download
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย