รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
5.1 ชนะเลิศ เด็กหญิงสุพัตรา สันทาลุนัย ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/358 Download
5.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงธนพร อับดุลเลาะ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/359 Download
5.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงพลอย เฉิดอารีกิจ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/360 Download
5.4 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงไพลิน เฉิดอารีกิจ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/361 Download
5.5 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐสินี โซลิตร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/362 Download
5.6 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ลักษมีกิจไพบูลย์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/363 Download
5.7 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายภัทรบดินทร์ รองชูเพ็ง ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/364 Download
5.8 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงพุทธิดา ภาระราช ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/365 Download
5.9 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธมนวรรณ เกษเกษร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/366 Download
5.10 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายณัฐยศ แสงทอง ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/367 Download
5.11 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธัญวรัตน์ ว่องชาญกิจ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/368 Download
5.12 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/369 Download
5.13 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐสินี พราหมพูน ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/370 Download
5.14 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์น้อย ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/371 Download
5.15 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงพิริยาพร ชุติมากุล ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/372 Download
5.16 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายวัชระ แก้วขาว ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/373 Download
5.17 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปภพสร บัวแก้ว ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/374 Download
5.18 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงจันทัปปภา ปฐมัง ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/375 Download
5.19 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีหมาตร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/376 Download
5.20 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/377 Download
5.21 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุกฤตา เหลืองประสิทธิ์ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/378 Download
5.22 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายยุทธชัย บกหมื่นไวย ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/379 Download
5.23 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายฒมรัฐ งามองอาจ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/380 Download
5.24 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุฐิตา เมืองยศ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/381 Download
5.25 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายโยธิน บุญเจือ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/382 Download
5.26 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายกฤต แก้วศรีโพธิ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/383 Download
5.27 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงตฤษณาพร คุ้มฉายา ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/384 Download
5.28 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายสุภเวช เพชรขวัญ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/385 Download
5.29 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปิ่นปรัชญา หนูดาษ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/386 Download
5.30 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกชพร ภัทรวดีพงศ์ ม.1/2 SSM-SCIENCE 2564/387 Download
5.31 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงวรรณิดา พูลเขตรวิทย์ ม.1/3 SSM-SCIENCE 2564/388 Download
5.32 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายราเมนทร์ ปั้นจาด ม.1/5 SSM-SCIENCE 2564/389 Download
5.33 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธนภัทร ณ สุวรรณ ม.1/5 SSM-SCIENCE 2564/390 Download
5.34 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงศิรินทิพย์​ บอนขุนทด ม.1/11 SSM-SCIENCE 2564/391 Download
5.35 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงจิตรลดา ยานะธรรม ม.1/12 SSM-SCIENCE 2564/392 Download
5.36 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงบัวชมพู ปิ่นแก้ว ม.1/12 SSM-SCIENCE 2564/393 Download
5.37 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายศุภณัฐ เตชประสพชัย ม.1/13 SSM-SCIENCE 2564/394 Download
5.38 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงนภัสสร เถาทุมมา ม.1/13 SSM-SCIENCE 2564/395 Download
5.39 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงพชรชล คชเสนี ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/396 Download
5.40 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงวลีรักษ์ วีรสิริวัฒน์ ม.2/1 SSM-SCIENCE 2564/397 Download
5.41 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงวิชิตา โรจนประดิษฐ ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/398 Download
5.42 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงชญาน์ภักดิ์ คัง ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/399 Download
5.43 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงชินานันท์ ศรีนามบุรี ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/400 Download
5.44 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกัลย์สุดา เปอะปิน ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/401 Download
5.45 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐณิชา นุชทองม่วง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/402 Download
5.46 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายจิตติศักดิ์ ศิรินิวัฒน์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/403 Download
5.47 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายชนธร ทุมรัตน์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/404 Download
5.48 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธีริศร์ ปิ่นทิพย์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/405 Download
5.49 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปาลิตา บวกไธสง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/406 Download
5.50 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสมิตา ธนโกเศศ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/407 Download
5.51 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายวรรณกร เทียมเมือง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/408 Download
5.52 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสิริมา การชัยศรี ม.2/4 SSM-SCIENCE 2564/409 Download
5.53 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายขจรวิทย์ พิศวาท ม.2/5 SSM-SCIENCE 2564/410 Download
5.54 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงชุรีพร สุวรรณปรีชา ม.2/6 SSM-SCIENCE 2564/411 Download
5.55 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงจณิสตา เหล่าสมบูรณ์ ม.2/6 SSM-SCIENCE 2564/412 Download
5.56 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายศุภรัฐ จิระสุข ม.2/6 SSM-SCIENCE 2564/413 Download
5.57 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายปวิชญา รูปเอี่ยม ม.2/6 SSM-SCIENCE 2564/414 Download
5.58 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายณัฐกานต์ มูลประเสริฐ ม.2/7 SSM-SCIENCE 2564/415 Download
5.59 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงบุษยา ขันธาฤทธิ์ ม.2/8 SSM-SCIENCE 2564/416 Download
5.60 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายภูริต ยิ้มศรวล ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/417 Download
5.61 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายณัฐภัทร ญาณสังวร ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/418 Download
5.62 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงเชน วุฒทะวัน ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/419 Download
5.63 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอารยา ญาติวิสุทธิ์ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/420 Download
5.64 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงศิตา โสภาพงษ์ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/421 Download
5.65 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกชพร มังคละ ม.3/1 SSM-SCIENCE 2564/422 Download
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย