รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
14.1 ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐชญา ปุณยเกษมโรจน์ ม.2/4 SSM-SCIENCE 2564/620 Download
14.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์ เหลือทรัพย์ ม.2/4 SSM-SCIENCE 2564/621 Download
14.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงอัญชิสา แผนน้อย ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/622 Download
14.4 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงชินานันท์ ศรีนามบุรี ม.2/2 SSM-SCIENCE 2564/623 Download
14.5 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายกิติภูมิ สีเหลือง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/624 Download
14.6 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายต้นนิพัฒน์ ศรีหาวงศ์ ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/625 Download
14.7 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอคิราภ์ อ่อนน้อม ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/626 Download
14.8 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอภัทรสรา ยิ้มปรีดา ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/627 Download
14.9 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธนินท์ธร ชูแสง ม.2/11 SSM-SCIENCE 2564/628 Download
14.10 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายอานุรักษ์ ขอโคกกรวด ม.3/4 SSM-SCIENCE 2564/629 Download
14.11 ชนะเลิศ นายเพทาย ศรีม่วงกลาง ม.4/7 SSM-SCIENCE 2564/630 Download
14.12 รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.รติมา คงสง่า ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/631 Download
14.13 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธัชพงศ์ เดี่ยวตระกลูชัย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/632 Download
14.14 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัทรวดี จำปางาม ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/633 Download
14.15 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปาณิสรา ภู่ห้อย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/634 Download
14.16 เข้าร่วมกิจกรรม นายวิชชัยชาญ ฉายพิมาย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/635 Download
14.17 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อรกัญญา แซ่เอี้ย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/636 Download
14.18 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วัชรี ทองย้อย ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/637 Download
14.19 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พิทยาภรณ์ ลีลาเกียรติคุณ ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/638 Download
14.20 เข้าร่วมกิจกรรม นายบัณฑิต ประเวศจำนงค์สัง ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/639 Download
14.21 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.มาลิน ปิ่นสวัสดิ์ ม.4/8 SSM-SCIENCE 2564/640 Download
14.22 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ชลธิชา พรหมมะ ม.4/9 SSM-SCIENCE 2564/641 Download
14.23 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กฤติภรณ์ เขมะกนก ม.4/11 SSM-SCIENCE 2564/642 Download
14.24 เข้าร่วมกิจกรรม นายณโรโดม โลเกตุ ม.4/12 SSM-SCIENCE 2564/643 Download
14.25 เข้าร่วมกิจกรรม นายปฏิภาณ ทิวเสถียร ม.4/12 SSM-SCIENCE 2564/644 Download
14.26 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นัทธมน เพ็ชรอินทร์ ม.4/12 SSM-SCIENCE 2564/645 Download
14.27 เข้าร่วมกิจกรรม นายธัณธนกฤต์ กฤตมโนรถ ม.4/13 SSM-SCIENCE 2564/646 Download
14.28 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วรัทยา เถื่อนยืนยงค์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/647 Download
14.29 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นลินทิพย์ บุณฑริกนววิธ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/648 Download
14.30 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อนันตญา โพธิ์ทา ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/649 Download
14.31 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐกฤตา จิตต์รุ่งเรืองชัย ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/650 Download
14.32 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐกฤตา เกตุภานิช ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/651 Download
14.33 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กชพร เชื้อวงษ์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/652 Download
14.34 เข้าร่วมกิจกรรม นายชาคร มาลัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/653 Download
14.35 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐพล แก้วกนก ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/654 Download
14.36 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สิตานัน กาวี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/655 Download
14.37 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธิดาวรรณ บุญผูก ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/656 Download
14.38 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.รสิตา สาชิต ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/657 Download
14.39 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ใยทิพย์ ทองเพิ่ม ม.5/13 SSM-SCIENCE 2564/658 Download
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย