รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
7.1 ชนะเลิศ นางสาวทิพานัน บุญรอดดิษฐ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/215 Download
7.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปวริศ อัศวกิจธนานนท์ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/216 Download
7.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/217 Download
7.4 รางวัลชมเชย นายเทพพิทักษ์ สว่างวิทยวัฒนา ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/218 Download
7.5 รางวัลชมเชย นางสาวสุนัฐชา ธนูรัตน์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/219 Download
7.6 รางวัลชมเชย นายกฤตนัน คำเจริญ ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/220 Download
7.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนฤภร เจริญถาวรนนท์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/221 Download
7.8 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภัทรวดี จำปางาม ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/222 Download
7.9 เข้าร่วมกิจกรรม นายนันทภพ บริบูรณ์ ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/223 Download
7.10 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/224 Download
7.11 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชณัญญา ก๋าพรหม ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/225 Download
7.12 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวมณฑิตา สุนรเดชานันท์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/226 Download
7.13 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวมุกศิณี อนันทสิงห์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/227 Download
7.14 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุทธิดา โพธิสา ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/228 Download
7.15 เข้าร่วมกิจกรรม นายวิชัย สังข์ทอง ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/229 Download
7.16 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปรียาภรณ์ รัศมี ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/230 Download
7.17 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปุณญณัฏฐ์ปภา อุดม ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/231 Download
7.18 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวแพรพลอย ทิพรักษ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/232 Download
7.19 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกาญยาดา ใจเย็น ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/233 Download
7.20 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววันทนีย์ เวทสรณสุธี ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/234 Download
7.21 เข้าร่วมกิจกรรม นายธนิสร นาแสวง ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/235 Download
7.22 เข้าร่วมกิจกรรม นายนิติพัฒน์ นาคราช ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/236 Download
7.23 เข้าร่วมกิจกรรม นายปณัย ว่องเจริญ ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/237 Download
7.24 เข้าร่วมกิจกรรม นายพิษณุ สุขศิริ ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/238 Download
7.25 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกัลยาพร เอี้ยวเจริญลาภ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/239 Download
7.26 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวทามิณี สุขสำราญ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/240 Download
7.27 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววรินทร เอมหอม ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/241 Download
7.28 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวไอลิน แก้วบริสุทธิ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/242 Download
7.29 เข้าร่วมกิจกรรม นายกฤช​ภัทร​ บัตร​วิเศษ​ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/243 Download
7.30 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศุภลักษณ์ เเพงศร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/244 Download
7.31 เข้าร่วมกิจกรรม นายคณากร เรืองประทีป ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/245 Download
7.32 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรณัฐ ไพทีกุล ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/246 Download
7.33 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรภัทร์ เฉลิมวงษ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/247 Download
7.34 เข้าร่วมกิจกรรม นายณฐนนท์ บัวขาว ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/248 Download
7.35 เข้าร่วมกิจกรรม นายอภิเชษฐ์ ชื่นจิตร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/249 Download
7.36 เข้าร่วมกิจกรรม นายปัญญากร เอี่ยมสังวาลย์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/250 Download
7.37 เข้าร่วมกิจกรรม นายธิติ มสารกรัณฑ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/251 Download
7.38 เข้าร่วมกิจกรรม นายพสุวัฒน์ แสนเสนา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/252 Download
7.39 เข้าร่วมกิจกรรม นายพิชยุตม์ เศษฐาวงค์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/253 Download
7.40 เข้าร่วมกิจกรรม นายอัจฉริยพงศ์ คำสะอาด ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/254 Download
7.41 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกนกวรรณ พลอยเจริญ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/255 Download
7.42 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีอุทัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/256 Download
7.43 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวบัณฑิตา ภูสมตา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/257 Download
7.44 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพนิดา มาลัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/258 Download
7.45 เข้าร่วมกิจกรรม นายรัตน์ศพร ประทุมมา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/259 Download
7.46 เข้าร่วมกิจกรรม นายลีโอ หนูไชยะ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/260 Download
7.47 เข้าร่วมกิจกรรม นายวัฒน์ชรินทร์ บุญประเสริฐ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/261 Download
7.48 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวยุวดี สิงห์ทอง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/262 Download
7.49 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวรวิภา โฉมรัก ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/263 Download
7.50 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปณิดา คำแดง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/264 Download
7.51 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวเกศญา มนต์กิ่ง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/265 Download
7.52 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจรัสทิวา เสนคราม ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/266 Download
7.53 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกนกพร สุขอารีกิจ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/267 Download
7.54 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจิรนันท์ จ่ากลาง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/268 Download
7.55 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจิราวรรณ ดุลระรัมย์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/269 Download
7.56 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนิธิวดี หงษ์าาพุทธ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/270 Download
7.57 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวเพชรชมพู แซ่ซ่ำ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/271 Download
7.58 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวเพียงอัมพร บุญเกลือ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/272 Download
7.59 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภัณทิรา เทศนา ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/273 Download
7.60 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวรัญชิดา ธนะปรียาทรัพย์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/274 Download
7.61 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววิปัสสนา ทองช่วง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/275 Download
7.62 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุวนันท์ เวียรพันธ์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/276 Download
7.63 เข้าร่วมกิจกรรม นายชัยพิชญ์ ชัยโพธิ์ทอง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/277 Download
7.64 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐ​พล​ แก้ว​กนก​ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/278 Download
7.65 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐชนน ฤกษ์ธานี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/279 Download
7.66 เข้าร่วมกิจกรรม นายนฤบดินทร์ นาเหนือ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/280 Download
7.67 เข้าร่วมกิจกรรม นายธัชธรรม ตันประดิษฐ์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/281 Download
7.68 เข้าร่วมกิจกรรม นายบวรนันท์ วุฒิเวชช์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/282 Download
7.69 เข้าร่วมกิจกรรม นายปองภพ วิลัย ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/283 Download
7.70 เข้าร่วมกิจกรรม นายปาณัทพงษ์ พิมพ์บาล ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/284 Download
7.71 เข้าร่วมกิจกรรม นายภากร รักษ์มณี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/285 Download
7.72 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพลอยณิศา สร้อยสังวาลย์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/286 Download
7.73 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุจิตรา ชะเอมเทศ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/287 Download
7.74 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวอารีรัตน์ คำสอน ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/288 Download
7.75 เข้าร่วมกิจกรรม นายจักรรินทร์ เเสงใสเเก้ว ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/289 Download
7.76 เข้าร่วมกิจกรรม นายโตษณาการ มหาอุด ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/290 Download
7.77 เข้าร่วมกิจกรรม นายพีรณัฐ ภูมี ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/291 Download
7.78 เข้าร่วมกิจกรรม นายลัทธิศักดิ์ เพ็ชรสัมฤทธิ์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/292 Download
7.79 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธัญชนก ธัญญผล ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/293 Download
7.80 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกมลพรรณ แคล้วโยธา ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/294 Download
7.81 เข้าร่วมกิจกรรม นายรวิกร กลับประสิทธิ์ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/295 Download
7.82 เข้าร่วมกิจกรรม นายอธิป อุ่นอบ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/296 Download
7.83 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวฐิติชญา ฤกษ์ธานี ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/297 Download
7.84 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปิยาภา ราชตาจ้าย ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/298 Download
7.85 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววิชุดา ไชยวงศ์คต ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/299 Download
7.86 เข้าร่วมกิจกรรม นายชัยชนะ เเย้มนัดดา ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/300 Download
7.87 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวคีตภัทร์ ดงแสง ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/301 Download
7.88 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชลิตา เรืองวงษ์ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/302 Download
7.89 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวดารินทร์​ ภู​หัว​ไร่​ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/303 Download
7.90 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนวรัตน์ กลมเกลี้ยง ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/304 Download
7.91 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพรรษชล หอมคุณ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/305 Download
7.92 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภัคจิรา หอมจันทร์ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/306 Download
7.93 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวรินนดา อนันต์ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/307 Download
7.94 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวขวัญธิดา วัชรจำรูญ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/308 Download
7.95 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัฐกฤตา ศาสตร์ทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/309 Download
7.96 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธิญาดา เนาว์สันเทียะ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/310 Download
7.97 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนริสา ทองสุข ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/311 Download
7.98 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนันทภัท รักข​ภูมิ​พันธ์​ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/312 Download
7.99 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธิดารัตน์ โพธิสา ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/313 Download
7.100 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพัชราณ์ พรหมเคลื่อน ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/314 Download
7.101 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพิทยาภรณ์ บุญทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/315 Download
7.102 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภาวิดา ขาวอุบล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/316 Download
7.103 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภาวิตา นนทะชาติ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/317 Download
7.104 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวรสธร ชิดพังเทียม ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/318 Download
7.105 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวลัดดาวัลย์ ทศพล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/319 Download
7.106 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศาตนันทน์ โสมาเกตุ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/320 Download
7.107 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุ​วดี​ นำ​​ดี​ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/321 Download
7.108 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวอรทัย อำไพพิศ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/322 Download
7.109 เข้าร่วมกิจกรรม นายกฤษฎี ศรีนอก ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/323 Download
7.110 เข้าร่วมกิจกรรม นายพีรณัฐ ศรีศักดา ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/324 Download
7.111 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูริพัฒน์ อำพล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/325 Download
7.112 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนิสรา พรลิขิต SSM-SCIENCE 2564/326 Download
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย