รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
4.1 ชนะเลิศ    นางสาวฝนแก้ว โกมลจินดา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/327 Download
4.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณิชานันท์ คุณารักษนิยม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/328 Download
4.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนิสร ไหมพรหม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/329 Download
4.4 ชมเชย นายอชิตพล ชุนหะจินดา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/330 Download
4.5 ชมเชย นางสาวพรพิริยา พรมทอง ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/331 Download
4.6 เข้าร่วมกิจกรรม นายภัทรวุธ เทพพิทักษ์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/332 Download
4.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/333 Download
4.8 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุนัฐชา ธนูรัตน์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/334 Download
4.9 เข้าร่วมกิจกรรม นายรชต กำจัด ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/335 Download
4.10 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววรวลัญช์ อังคประสาทชัย ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/336 Download
4.11 เข้าร่วมกิจกรรม นายนิติพัฒน์ นาคราช ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/337 Download
4.12 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพิชญธิดา กองกะมุด ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/338 Download
4.13 เข้าร่วมกิจกรรม นายกฤชภัทร บัตรวิเศษ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/339 Download
4.14 เข้าร่วมกิจกรรม นายพิชยุตม์ เศรษฐาวงค์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/340 Download
4.15 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรณัฐ ไพทีกุล ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/341 Download
4.16 เข้าร่วมกิจกรรม นายพสุวัฒน์ แสนเสนา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/342 Download
4.17 เข้าร่วมกิจกรรม นายอภิเชษฐ์ ชื่นจิตร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/343 Download
4.18 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรภัทร์ เฉลิมวงษ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/344 Download
4.19 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศุภลักษณ์ เเพงศร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/345 Download
4.20 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/346 Download
4.21 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัฐวดี แย้มนุช ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/347 Download
4.22 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวอารยา ชอบชื่น ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/348 Download
4.23 เข้าร่วมกิจกรรม นายภากร รักษ์มณี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/349 Download
4.24 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัฐชยา ศรีศักดา ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/350 Download
4.25 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชลธิชา แสงโชติ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/351 Download
4.26 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐชนน ฤกษ์ธานี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/352 Download
4.27 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐภัทร คำปล้อง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/353 Download
4.28 เข้าร่วมกิจกรรม นายจักรรินทร์ แสงใสแก้ว ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/354 Download
4.29 เข้าร่วมกิจกรรม นายชัยชนะ แย้มนัดดา ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/355 Download
4.30 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวฐิติชญา ฤกษ์ธานี ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/356 Download
4.31 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรติธัช ไกวัลกวินวงศ์ ม.6/7 SSM-SCIENCE 2564/357 Download
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย