รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
1.1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายวรกร ซู SSM-SCIENCE 2564/668 Download
1.2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.สิรัชชา สิงหชัย SSM-SCIENCE 2564/669 Download
1.3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.อารียา ชัยกุล SSM-SCIENCE 2564/670 Download
1.4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายจิณณพัต ก้อนแก้ว SSM-SCIENCE 2564/671 Download
1.5 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายชีวัธนัย เมฆศรีสุวรรณ SSM-SCIENCE 2564/672 Download
1.6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายพิสิษฐ์ พรบุญบานเย็น SSM-SCIENCE 2564/673 Download
1.7 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายศุภณัฐ เกนโรจน์ SSM-SCIENCE 2564/674 Download
1.8 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายประสพโชค ปัญจรักษ์ SSM-SCIENCE 2564/675 Download
1.9 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ธิญาดา เนาว์สันเทียะ SSM-SCIENCE 2564/676 Download
1.10 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายธนพนธ์ พูผา SSM-SCIENCE 2564/677 Download
1.11 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายภูริพัฒน์ อำพล SSM-SCIENCE 2564/678 Download
1.12 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พนิดา สร้อยทอง SSM-SCIENCE 2564/679 Download
1.13 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายจิรติธัช ไกวัลกวินวงศ์ SSM-SCIENCE 2564/680 Download
1.14 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายบรรณวิชญ์ ธูปเงิน SSM-SCIENCE 2564/681 Download
1.15 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ลัดดาวัลย์ ทศพล SSM-SCIENCE 2564/682 Download
1.16 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายมินธาดา มีธรรม SSM-SCIENCE 2564/683 Download
1.17 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ธิดารัตน์ โพธิสา SSM-SCIENCE 2564/684 Download
1.18 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.นวรัตน์ กลมเกลี้ยง SSM-SCIENCE 2564/685 Download
1.19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.วรกมล โพธิจักร SSM-SCIENCE 2564/686 Download
1.20 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายคุณากานต์ บัวทอง SSM-SCIENCE 2564/687 Download
1.21 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.บงกช คุ้มภัย SSM-SCIENCE 2564/688 Download
1.22 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ปุณญณัฏฐ์ปภา อุดม SSM-SCIENCE 2564/689 Download
1.23 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พลอยไพริน ทันการ SSM-SCIENCE 2564/690 Download
1.24 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายปภังกร เทสวัสดิ์ SSM-SCIENCE 2564/691 Download
1.25 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.รัตนพร แจ้งกระจ่าง SSM-SCIENCE 2564/692 Download
1.26 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.เบญจมาศ พุดพงษ์ SSM-SCIENCE 2564/693 Download
1.27 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พัชรลดา ดวงทับทิม SSM-SCIENCE 2564/694 Download
1.28 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ขวัญสุดา ชายทวีป SSM-SCIENCE 2564/695 Download
1.29 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ชนิกานต์ ศรีสาลี SSM-SCIENCE 2564/696 Download
1.30 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ชลธิชา แสงโชติ SSM-SCIENCE 2564/697 Download
1.31 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พรนภัส พ่วงสายกิ่ม SSM-SCIENCE 2564/698 Download
1.32 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.จิรนันท์ จ่ากลาง SSM-SCIENCE 2564/699 Download
1.33 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.สโรชา รอดพ้น SSM-SCIENCE 2564/700 Download
1.34 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายฐิติกร แจ่มนิยม SSM-SCIENCE 2564/701 Download
1.35 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายภูมิกิตติ อินทใย SSM-SCIENCE 2564/702 Download
1.36 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ชณัญญา ก๋าพรหม SSM-SCIENCE 2564/703 Download
1.37 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ฐิตาพร ธงศรี SSM-SCIENCE 2564/704 Download
1.38 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.มุกศิณี อนันทสิงห์ SSM-SCIENCE 2564/705 Download
1.39 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.เอมอัชฌา โปร่งจิตร์ SSM-SCIENCE 2564/706 Download
1.40 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายธนกร ตะบอง SSM-SCIENCE 2564/707 Download
1.41 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ธนัญชนก ร่วมสำเภา SSM-SCIENCE 2564/708 Download
1.42 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.โชติรส สุวรรณชัย SSM-SCIENCE 2564/709 Download
1.43 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายปฏิภาณ ทิวเสถียร SSM-SCIENCE 2564/710 Download
1.44 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ชนากานต์ เรืองเอี่ยม SSM-SCIENCE 2564/711 Download
1.45 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.สุทธิดา โพธิสา SSM-SCIENCE 2564/712 Download
1.46 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ณัฐชยา ปาสิโล SSM-SCIENCE 2564/713 Download
1.47 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ชยาภรณ์ ปะกิระนา SSM-SCIENCE 2564/714 Download
1.48 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.กันตวัฒน์ อินทวารี SSM-SCIENCE 2564/715 Download
1.49 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.สิรินทรา สุดจันทร์ SSM-SCIENCE 2564/716 Download
1.50 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ ทองคำแท้ SSM-SCIENCE 2564/717 Download
1.51 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.อภิชัย คำเเสน SSM-SCIENCE 2564/718 Download
1.52 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ณัฏฐณิชา บาลุน SSM-SCIENCE 2564/719 Download
1.53 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ณัฐพร แหลมทอง SSM-SCIENCE 2564/720 Download
1.54 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.กรกฎ แสงสว่าง SSM-SCIENCE 2564/721 Download
1.55 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.อัญพัชร์ พัชรเลิศศักดิ์ SSM-SCIENCE 2564/722 Download
1.56 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายนภทีป์ จันทราชา SSM-SCIENCE 2564/723 Download
1.57 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ดารินทร์ ภูหัวไร่ SSM-SCIENCE 2564/724 Download
1.58 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.วรวรรณ ชุมวรเดช SSM-SCIENCE 2564/725 Download
1.59 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายเจษฎากร ปานชื่น SSM-SCIENCE 2564/726 Download
1.60 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.จิณห์นิภา หนูเปี่ยม SSM-SCIENCE 2564/727 Download
1.61 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ชนกานต์ คณานิตย์ SSM-SCIENCE 2564/728 Download
1.62 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ชนิป์กานติ์ หอพิบูลวิภาสุข SSM-SCIENCE 2564/729 Download
1.63 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ชญาน์ภักดิ์ คัง SSM-SCIENCE 2564/730 Download
1.64 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.วลีรักษ์ วีรสิริวัฒน์ SSM-SCIENCE 2564/731 Download
1.65 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.สุชญา ประดิษฐกุล SSM-SCIENCE 2564/732 Download
1.66 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.อัสมาอ์ ลามอ SSM-SCIENCE 2564/733 Download
1.67 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.สุวิชาดา หลานไทย SSM-SCIENCE 2564/734 Download
1.68 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.นิภาดา เสือสัมฤิทธิ์ SSM-SCIENCE 2564/735 Download
1.69 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.กุรุพินท์ ทับทิมไสย SSM-SCIENCE 2564/736 Download
1.70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พรพิริยา พรมทอง SSM-SCIENCE 2564/737 Download
1.71 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายจิรภัทร์ เฉลิมวงษ์ SSM-SCIENCE 2564/738 Download
1.72 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ทามิณี สุขสำราญ SSM-SCIENCE 2564/739 Download
1.73 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายชนิสร ไหมพรหม SSM-SCIENCE 2564/740 Download
1.74 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีอุทัย SSM-SCIENCE 2564/741 Download
1.75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายณัฐพล แก้วกนก SSM-SCIENCE 2564/742 Download
1.76 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.น้ำทิพย์ ศรีแก้ว SSM-SCIENCE 2564/743 Download
1.77 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.คิวบา ประเมินชัย SSM-SCIENCE 2564/744 Download
1.78 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ณัฐยศ แสงทอง SSM-SCIENCE 2564/745 Download
1.79 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ภัทรบดินทร์ รองชูเพ็ง SSM-SCIENCE 2564/746 Download
1.80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์ SSM-SCIENCE 2564/747 Download
1.81 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.สุกฤตา เหลืองประสิทธิ์ SSM-SCIENCE 2564/748 Download
1.82 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ภานุพงศ์ พิชญาภรณ์ SSM-SCIENCE 2564/749 Download
1.83 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ทัพยพล ภคพงศพิสุทธิ์ SSM-SCIENCE 2564/750 Download
1.84 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ธนภัทร ณ สุวรรณ SSM-SCIENCE 2564/751 Download
1.85 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ราเมนทร์ ปั้นจาด SSM-SCIENCE 2564/752 Download
1.86 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.ณัฐวิภา ประดิษฐ์ผล SSM-SCIENCE 2564/753 Download
1.87 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.สุพัตรา ฟักประดิษฐ์สร SSM-SCIENCE 2564/754 Download
1.88 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ภูผา แก้วมูล SSM-SCIENCE 2564/755 Download
1.89 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ญ.วรรณิดา ประยงค์งาม SSM-SCIENCE 2564/756 Download
1.90 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.รชานนท์ บุญสนอง SSM-SCIENCE 2564/757 Download
1.91 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายกรรธร คุณอมรศรีวงศ์ SSM-SCIENCE 2564/758 Download
1.92 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายนันทภพ บริบูรณ์ SSM-SCIENCE 2564/759 Download
1.93 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ปาณิสรา ภู่ห้อย SSM-SCIENCE 2564/760 Download
1.94 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ภัทรวดี เฟื่องสินธุ์ SSM-SCIENCE 2564/761 Download
1.95 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ฐิติรัตน์ นพคุณ SSM-SCIENCE 2564/762 Download
1.96 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พลอยวรินทร์ ภูวิโคตร SSM-SCIENCE 2564/763 Download
1.97 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ศุภาพิชญ์ หมื่นกันยา SSM-SCIENCE 2564/764 Download
1.98 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายภคนันท์ ปิโย SSM-SCIENCE 2564/765 Download
1.99 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายยศภัทร ชัยยศ SSM-SCIENCE 2564/766 Download
1.100 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา SSM-SCIENCE 2564/767 Download
1.101 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายจักรพงค์ มงคลแก้ว SSM-SCIENCE 2564/768 Download
1.102 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางเจนจิรา ลีลาเกียรติคุณ SSM-SCIENCE 2564/769 Download
1.103 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ SSM-SCIENCE 2564/770 Download
1.104 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.นภสร สิทธิไกรพงษ์ SSM-SCIENCE 2564/771 Download
1.105 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางณัฐพร หวังชอบ SSM-SCIENCE 2564/772 Download
1.106 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.วรรณพร เสวกจันทร์ SSM-SCIENCE 2564/773 Download
1.107 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ปาริชาติ ฮวดยิ่ง SSM-SCIENCE 2564/774 Download
1.108 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายปธิกร ปัถยภากรณ์ SSM-SCIENCE 2564/775 Download
1.109 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์ SSM-SCIENCE 2564/776 Download
1.110 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.พิชญาภา พัฒน์รดากุล SSM-SCIENCE 2564/777 Download
1.111 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ชนัญชิดา หล้าเสาร์ SSM-SCIENCE 2564/778 Download
1.112 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.ศุภรัตน์ ใจแสน SSM-SCIENCE 2564/779 Download
1.113 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.สุชาวดี เจริญพร SSM-SCIENCE 2564/780 Download
1.114 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางกนกพิชญ์ สมสอน SSM-SCIENCE 2564/781 Download
1.115 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ด.ช.ณกรณ์ จันทาทอง SSM-SCIENCE 2564/782 Download
1.116 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.วิชุดา กันอ่วม SSM-SCIENCE 2564/783 Download
1.117 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นายวัชนันต์ ผิวขำ SSM-SCIENCE 2564/784 Download
1.118 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ น.ส.วิลาวัลย์ อมตพิทักษ์สกุล SSM-SCIENCE 2564/785 Download
1.119 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ นางศิวธิดา ศิริสมพล SSM-SCIENCE 2564/786 Download
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย