รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
15.1 ชนะเลิศ เด็กหญิงธีรยา เนตรอ่อน ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/611 Download
15.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงจ้าวจันทร์ สายยศ ม.2/4 SSM-SCIENCE 2564/612 Download
15.3 ชนะเลิศ นางสาวณัฐกฤตา เกตุภานิช ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/613 Download
15.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวรติมา คงสง่า ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/614 Download
15.5 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวใยทิพย์ ทองเพิ่ม ม.5/13 SSM-SCIENCE 2564/615 Download
15.6 ชมเชย นางสาวทิชานัน เอื้อสุขอารี ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/616 Download
15.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพลอยณิศา สร้อยสังวาลย์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/617 Download
15.8 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุวพัชร อุดมเดชวันชัย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/618 Download
15.9 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววริศรา สุขชู ม.6/11 SSM-SCIENCE 2564/619 Download
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย