รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
6.1 ชนะเลิศ นายธีรภัทร วงค์กระโซ่ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/135 Download
6.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายรัตน์ศพร ประทุมมา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/136 Download
6.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายกรรธร คุณอมรศรีวงศ์ ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/137 Download
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นฤภร เจริญถาวรนนท์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/138 Download
6.5 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรัฏฐ์ สืบสุนทร ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/139 Download
6.6 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐณิชา สิงห์ชัย ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/140 Download
6.7 เข้าร่วมกิจกรรม นายทิเบต ลายละเอียด ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/141 Download
6.8 เข้าร่วมกิจกรรม นายฐิติกร แจ่มนิยม ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/142 Download
6.9 เข้าร่วมกิจกรรม นายนันทภพ บริบูรณ์ ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/143 Download
6.10 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.มณฑิตา สุนรเดชานันท์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/144 Download
6.11 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ชณัญญา ก๋าพรหม ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/145 Download
6.12 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ฐิตาพร ธงศรี ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/146 Download
6.13 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วรัทยา เถื่อนยืนยงค์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/147 Download
6.14 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุฌาวดี เครือเขื่อนเพชร ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/148 Download
6.15 เข้าร่วมกิจกรรม นายคมพิพัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/149 Download
6.16 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณิชา พุฒริ้ว ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/150 Download
6.17 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปรียาภรณ์ รัศมี ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/151 Download
6.18 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ยลดา ศิลปสมศักดิ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/152 Download
6.19 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.บงกช คุ้มภัย ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/153 Download
6.20 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปัทมพร นิ่มปาน ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/154 Download
6.21 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัสสร เดชพันธ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/155 Download
6.22 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัทรา นันทะศรี ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/156 Download
6.23 เข้าร่วมกิจกรรม นายชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/157 Download
6.24 เข้าร่วมกิจกรรม นายศรัณย์ ไพรพิมล ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/158 Download
6.25 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.เอกปวีร์ สัมมามิตร ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/159 Download
6.26 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปณิสรา สุขสมคุณ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/160 Download
6.27 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.แพรพลอย ทิพรักษ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/161 Download
6.28 เข้าร่วมกิจกรรม นายกิตติศักดิ์ รุธิรบริสุทธิ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/162 Download
6.29 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พิมพ์วิมล โพธิ์นิล ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/163 Download
6.30 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ญาณิชา ธราวรรณ ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/164 Download
6.31 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กุรุพินท์ ทับทิมไสย ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/165 Download
6.32 เข้าร่วมกิจกรรม นายธนิสร นาแสวง ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/166 Download
6.33 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.โสมมนัทส์ โสมาบุตร ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/167 Download
6.34 เข้าร่วมกิจกรรม นายวรดร ใจตุ้ย ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/168 Download
6.35 เข้าร่วมกิจกรรม นายตฤณ ไทยจันทรารักษ์ ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/169 Download
6.36 เข้าร่วมกิจกรรม นายทัพเทวา ดวงสีเสน ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/170 Download
6.37 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กัญญ์วรา การิกาญจน์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/171 Download
6.38 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วรินทร เอมหอม ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/172 Download
6.39 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ทามิณี สุขสำราญ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/173 Download
6.40 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ไอลิน แก้วบริสุทธิ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/174 Download
6.41 เข้าร่วมกิจกรรม นายคณากร เรืองประทีป ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/175 Download
6.42 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ชนาธินาถ ศรีใส ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/176 Download
6.43 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พัชรลดา ดวงทับทิม ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/177 Download
6.44 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐชา สมจิตร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/178 Download
6.45 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐพล พุทธพรพจน์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/179 Download
6.46 เข้าร่วมกิจกรรม นายอภิเชษฐ์ ชื่นจิตร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/180 Download
6.47 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พนิดา มาลัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/181 Download
6.48 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีอุทัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/182 Download
6.49 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กุลณัฐ ยี่สุ่นศรี ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/183 Download
6.50 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อรปรียา สอนสระเกษ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/184 Download
6.51 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ยุวดี สิงห์ทอง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/185 Download
6.52 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.แพรทองธาร สุทธิพงษ์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/186 Download
6.53 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สาริน เกรัมย์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/187 Download
6.54 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.คณิชา ขอเจือกลาง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/188 Download
6.55 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พรรณดารา ชมจันทร์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/189 Download
6.56 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วิไลพร แซ่ผ่าน ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/190 Download
6.57 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.รวิภา โฉมรัก ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/191 Download
6.58 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.บัณฑิตา ภูสมตา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/192 Download
6.59 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กนกวรรณ พลอยเจริญ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/193 Download
6.60 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐชนน ฤกษ์ธานี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/194 Download
6.61 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วิปัสสนา ทองช่วง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/195 Download
6.62 เข้าร่วมกิจกรรม นายบวรนันท์ วุฒิเวชช์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/196 Download
6.63 เข้าร่วมกิจกรรม นายปองภพ วิลัย ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/197 Download
6.64 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัณทิรา เทศนา ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/198 Download
6.65 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ชลธาร แท่นนาค ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/199 Download
6.66 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.รสิตา สาชิต ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/200 Download
6.67 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ศศิกานต์ แดงทอง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/201 Download
6.68 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พัชราภา อินทมนต์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/202 Download
6.69 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณภัทร จิตภิรมย์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/203 Download
6.70 เข้าร่วมกิจกรรม นายธันฐกรณ์ เอี่ยมฉลวย ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/204 Download
6.71 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐพร แหลมทอง ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/205 Download
6.72 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัชชา เเพน้อย ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/206 Download
6.73 เข้าร่วมกิจกรรม นายอธิป อุ่นอบ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/207 Download
6.74 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุมัชฌิมา ชื่นจิตต์ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/208 Download
6.75 เข้าร่วมกิจกรรม นายชาญวิทย์ ศาลางาม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/209 Download
6.76 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธัญชนก ธัญญผล ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/210 Download
6.77 เข้าร่วมกิจกรรม นายยศภัทร ชัยยศ ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/211 Download
6.78 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส. ดารินทร์ ภูหัวไร่ ม.6/5 SSM-SCIENCE 2564/212 Download
6.79 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส. สุวพัชร เซี่ยงลี้ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/213 Download
6.80 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ญาดา สวัสดี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/214 Download
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย