รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
13.1 ชนะเลิศ น.ส.สุมัชฌิมา ชื่นจิตต์ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/489 Download
13.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ปรียาภรณ์ รัศมี ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/490 Download
13.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภัทรวุธ เทพพิทักษ์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/491 Download
13.4 ชมเชย นายชยุตพงค์ ชูช่วย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/492 Download
13.5 ชมเชย นายกรรธร คุณอมรศรีวงศ์ ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/493 Download
13.6 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัทรวดี จำปางาม ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/494 Download
13.7 เข้าร่วมกิจกรรม นายฐิติกร แจ่มนิยม ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/495 Download
13.8 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นฤภร เจริญถาวรนนท์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/496 Download
13.9 เข้าร่วมกิจกรรม นายทิเบต ลายละเอียด ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/497 Download
13.10 เข้าร่วมกิจกรรม นายนันทภพ บริบูรณ์ ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/498 Download
13.11 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/499 Download
13.12 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.วัชรี ทองย้อย ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/500 Download
13.13 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.มณฑิตา สุนรเดชานันท์ ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/501 Download
13.14 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธิติกาญจน์ หอมหวลดี ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/502 Download
13.15 เข้าร่วมกิจกรรม นายวิชัย สังข์ทอง ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/503 Download
13.16 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.แพรพลอย ทิพรักษ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/504 Download
13.17 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปุณญณัฏฐ์ปภา อุดม ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/505 Download
13.18 เข้าร่วมกิจกรรม นายชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/506 Download
13.19 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณิชา พุฒริ้ว ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/507 Download
13.20 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภัสสร เดชพันธ์ ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/508 Download
13.21 เข้าร่วมกิจกรรม นายวรดร ใจตุ้ย ม.5/2 SSM-SCIENCE 2564/509 Download
13.22 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ศุภลักษณ์ เเพงศร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/510 Download
13.23 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ทามิณี สุขสำราญ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/511 Download
13.24 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธิติ มสารกรัณฑ์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/512 Download
13.25 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.แพรทองธาร สุทธิพงษ์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/513 Download
13.26 เข้าร่วมกิจกรรม นายรัตน์ศพร ประทุมมา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/514 Download
13.27 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พนิดา มาลัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/515 Download
13.28 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พรรณดารา ชมจันทร์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/516 Download
13.29 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.กุลณัฐ ยี่สุ่นศรี ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/517 Download
13.30 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีอุทัย ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/518 Download
13.31 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อารยา ชอบชื่น ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/519 Download
13.32 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐวดี แย้มนุช ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/520 Download
13.33 เข้าร่วมกิจกรรม นายลีโอ หนูไชยะ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/521 Download
13.34 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.คณิชา ขอเจือกลาง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/522 Download
13.35 เข้าร่วมกิจกรรม นายวัฒน์ชรินทร์ บุญประเสริฐ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/523 Download
13.36 เข้าร่วมกิจกรรม พรกนก วรวิบูลย์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/524 Download
13.37 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อันนา สุทธายน ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/525 Download
13.38 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สาริน เกรัมย์ ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/526 Download
13.39 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.บัณฑิตา ภูสมตา ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/527 Download
13.40 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/528 Download
13.41 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ยุวดี สิงห์ทอง ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/529 Download
13.42 เข้าร่วมกิจกรรม นายปาณัทพงษ์ พิมพ์บาล ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/530 Download
13.43 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุวนันท์ เวียรพันธ์ ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/531 Download
13.44 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปณิดา คำแดง ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/532 Download
13.45 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ปุณณัฐฐา เกษไชยศรี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/533 Download
13.46 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณัฐชยา ศรีศักดา ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/534 Download
13.47 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐชนน ฤกษ์ธานี ม.5/5 SSM-SCIENCE 2564/535 Download
13.48 เข้าร่วมกิจกรรม นายพีรณัฐ ภูมี ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/536 Download
13.49 เข้าร่วมกิจกรรม นายพีรยศ จรเจริญ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/537 Download
13.50 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อารยา เสนาดี ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/538 Download
13.51 เข้าร่วมกิจกรรม นายศุภวิชญ์ แซ่เตียว ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/539 Download
13.52 เข้าร่วมกิจกรรม นายกันตยศ สุระวิชัย ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/540 Download
13.53 เข้าร่วมกิจกรรม นายปฐมพงศ์ มีแสง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/541 Download
13.54 เข้าร่วมกิจกรรม นายศิวนาถ ชอบธรรม ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/542 Download
13.55 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นภัสสร จักสาน ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/543 Download
13.56 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณฤดี ขำตา ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/544 Download
13.57 เข้าร่วมกิจกรรม นายเดชชัยกร ดีงาม ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/545 Download
13.58 เข้าร่วมกิจกรรม นายวชิรวิทย์ อ่อนสีแดง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/546 Download
13.59 เข้าร่วมกิจกรรม นายลัทธิศักดิ์ เพ็ชรสัมฤทธิ์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/547 Download
13.60 เข้าร่วมกิจกรรม นายสหัสวรรษ รักจ้อย ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/548 Download
13.61 เข้าร่วมกิจกรรม นายกฤตเมธ ศรีสวัสดิ์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/549 Download
13.62 เข้าร่วมกิจกรรม นายพาทิศ หนูดำ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/550 Download
13.63 เข้าร่วมกิจกรรม นายโตษณาการ มหาอุด ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/551 Download
13.64 เข้าร่วมกิจกรรม นายจักรรินทร์ แสงใสแก้ว ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/552 Download
13.65 เข้าร่วมกิจกรรม นายนนทกานต์ ใจคง ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/553 Download
13.66 เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐกิตติ์ สวัสดิ์มงคล ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/554 Download
13.67 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูผา ศิลารักษ์ ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/555 Download
13.68 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ณิชานันท์ คุณารักษนิยม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/556 Download
13.69 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธัญชนก ธัญญผล ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/557 Download
13.70 เข้าร่วมกิจกรรม นายชาญวิทย์ ศาลางาม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/558 Download
13.71 เข้าร่วมกิจกรรม นายพีรณัฐ ศรีศักดา ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/559 Download
13.72 เข้าร่วมกิจกรรม นาย ณ กาญจน์ อยู่ประเสริฐ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/560 Download
13.73 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธิญาดา เนาว์สันเทียะ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/561 Download
13.74 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ญาดาวดี สุทธิพัฒนโชติ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/562 Download
13.75 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุวดี นำดี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/563 Download
13.76 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พัชราณ์ พรหมเคลื่อน ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/564 Download
13.77 เข้าร่วมกิจกรรม นายธิติวัฒน์ โชติระวีพรมมี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/565 Download
13.78 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อรทัย อำไพพิศ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/566 Download
13.79 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พิทยาภรณ์ บุญทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/567 Download
13.80 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุวิมล เฟืองผึ้ง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/568 Download
13.81 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ต้องใจ จุลไธสง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/569 Download
13.82 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.พนิดา สร้อยทอง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/570 Download
13.83 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ลัดดาวัลย์ ทศพล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/571 Download
13.84 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุรัชญา คงหนองลาน ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/572 Download
13.85 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.แกรมมี่ แจ้งกิจจา ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/573 Download
13.86 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูริพัฒน์ อำพล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/574 Download
13.87 เข้าร่วมกิจกรรม นายธนกฤต ธิละตะนะ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/575 Download
13.88 เข้าร่วมกิจกรรม นายจักรพรรดิ วิภาครัตกุล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/576 Download
13.89 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ขวัญธิดา วัชรจำรูญ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/577 Download
13.90 เข้าร่วมกิจกรรม นายศุภพล ตู้พิจิตร์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/578 Download
13.91 เข้าร่วมกิจกรรม นายศิวกร ล้อมวงศ์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/579 Download
13.92 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ญาดา สวัสดี ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/580 Download
13.93 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นริสา ทองสุข ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/581 Download
13.94 เข้าร่วมกิจกรรม นายกฤษฎี ศรีนอก ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/582 Download
13.95 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อรทัย บรรจมาตย์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/583 Download
13.96 เข้าร่วมกิจกรรม นายเชาว์วรรธณ์ โฆษิตศาสตร์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/584 Download
13.97 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.รสธร ชิดพังเทียม ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/585 Download
13.98 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ภาวิตา นนทะชาติ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/586 Download
13.99 เข้าร่วมกิจกรรม นายคุณานนต์ ใจเที่ยง ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/587 Download
13.100 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.เขมิกา เกิดรัตน์ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/588 Download
13.101 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.สุวพัชร เซี่ยงลี้ ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/589 Download
13.102 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธิดารัตน์ โพธิสา ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/590 Download
13.103 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรติธัช ไกวัลกวินวงศ์ ม.6/7 SSM-SCIENCE 2564/591 Download
13.104 เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.ธนสร มาหา SSM-SCIENCE 2564/592 Download
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย