รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
9.1 ชนะเลิศ นายพิรุฬห์ มงคลชูเกียรติ์ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/032 Download
9.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชีวัธนัย เมฆศรีสุวรรณ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/033 Download
9.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจิณณพัต ก้อนแก้ว ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/034 Download
9.4 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์น้อย ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/035 Download
9.5 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายวัชระ แก้วขาว ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/036 Download
9.6 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐสินี โซลิตร ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/037 Download
9.7 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงณัฐสินี พราหมพูน ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/038 Download
9.8 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/039 Download
9.9 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปภพสร บัวแก้ว ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/040 Download
9.10 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงพิริยาพร ชุติมากุล ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/041 Download
9.11 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงสุฐิตา เมืองยศ ม.1/1 SSM-SCIENCE 2564/042 Download
9.12 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงกัลย์สุดา เปอะปิน ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/043 Download
9.13 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงปาลิตา บวกไธสง ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/044 Download
9.14 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กหญิงอภัทรสรา ยิ้มปรีดา ม.2/3 SSM-SCIENCE 2564/045 Download
9.15 เข้าร่วมกิจกรรม เด็กชายธีรภัทร์ แซ่อึ้ง ม.2/8 SSM-SCIENCE 2564/046 Download
9.16 เข้าร่วมกิจกรรม นายภัทรวุธ เทพพิทักษ์ ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/047 Download
9.17 เข้าร่วมกิจกรรม นายทิเบต ลายละเอียด ม.4/1 SSM-SCIENCE 2564/048 Download
9.18 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาววัชรี ทองย้อย ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/049 Download
9.19 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวกรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/050 Download
9.20 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธนภรณ์ งามเลิศวัฒนา ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/051 Download
9.21 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวน้ำทิพย์ ศรีแก้ว ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/052 Download
9.22 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนันทรัตน์ หมุดแหล๊ะ ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/053 Download
9.23 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุภัสสร สุขสำราญ ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/054 Download
9.24 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาว​วิศรุตรา​ หนูเผือก​ ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/055 Download
9.25 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสิรินาถ กฤตโยภาส ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/056 Download
9.26 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพีรดา สิงห์งาม ม.4/5 SSM-SCIENCE 2564/057 Download
9.27 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพรรณพนัช เกิดมงคล ม.4/6 SSM-SCIENCE 2564/058 Download
9.28 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวจิณห์นิภา ผิวพิมพ์ดี ม.5/1 SSM-SCIENCE 2564/059 Download
9.29 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรณัฐ ไพทีกุล ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/060 Download
9.30 เข้าร่วมกิจกรรม นายณฐนนท์ บัวขาว ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/061 Download
9.31 เข้าร่วมกิจกรรม นายพสุวัฒน์ แสนเสนา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/062 Download
9.32 เข้าร่วมกิจกรรม นายอชิตพล ชุนหะจินดา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/063 Download
9.33 เข้าร่วมกิจกรรม นายวรากร ออนสา ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/064 Download
9.34 เข้าร่วมกิจกรรม นายปัญญากร เอี่ยมสังวาลย์ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/065 Download
9.35 เข้าร่วมกิจกรรม นายอภิเชษฐ์ ชื่นจิตร ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/066 Download
9.36 เข้าร่วมกิจกรรม นายอัจฉริยพงศ์ คำสะอาด ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/067 Download
9.37 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวทามิณี สุขสำราญ ม.5/3 SSM-SCIENCE 2564/068 Download
9.38 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/069 Download
9.39 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณัฐวดี แย้มนุช ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/070 Download
9.40 เข้าร่วมกิจกรรม นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/071 Download
9.41 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวขวัญสุดา ชายทวีป ม.5/10 SSM-SCIENCE 2564/072 Download
9.42 เข้าร่วมกิจกรรม นายวรกร ซู ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/073 Download
9.43 เข้าร่วมกิจกรรม นายราชัน ปฐวีศรีสุธา ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/074 Download
9.44 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูริณัฐ กาญจนสุวรรณ์ ม.6/2 SSM-SCIENCE 2564/075 Download
9.45 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุมัชฌิมา ชื่นจิตต์ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/076 Download
9.46 เข้าร่วมกิจกรรม นายชยุตพงค์ ชูช่วย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/077 Download
9.47 เข้าร่วมกิจกรรม นายอธิป อุ่นอบ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/078 Download
9.48 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุวพัชร อุดมเดชวันชัย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/079 Download
9.49 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชลิดา คูสุวรรณ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/080 Download
9.50 เข้าร่วมกิจกรรม นายชาญวิทย์ ศาลางาม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/081 Download
9.51 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาว​กมล​พรรณ​ แคล้ว​โยธา​ ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/082 Download
9.52 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณิชานันท์ คุณารักษนิยม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/083 Download
9.53 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวธัญชนก ธัญญผล ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/084 Download
9.54 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปิยาภา ราชตาจ้าย ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/085 Download
9.55 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนริศรา จารา ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/086 Download
9.56 เข้าร่วมกิจกรรม นายภูริพัฒน์ อำพล ม.6/6 SSM-SCIENCE 2564/087 Download
9.57 เข้าร่วมกิจกรรม นายจิรติธัช ไกวัลกวินวงศ์ ม.6/7 SSM-SCIENCE 2564/088 Download
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย