รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 ชนะเลิศ นายพิรุฬห์ มงคลชูเกียรติ์ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/659 Download
2.2 ชนะเลิศ นายจิณณพัต ก้อนแก้ว ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/660 Download
2.3 ชนะเลิศ นายธรรมชาติ ธนาวุฒิวร ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/661 Download
2.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายปวริศ อัศวกิจธนานนท์ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/662 Download
2.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภูชิต วงค์ชมภู ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/663 Download
2.6 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวิชญะ มานะชัยชาญ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/664 Download
2.7 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธนดล ดุจจานุทัศน์ ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/665 Download
2.8 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพงศภัค แสงปก ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/666 Download
2.9 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวศุภาวรรณ จิตรเวช ม.6/1 SSM-SCIENCE 2564/667 Download
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย