รายการแข่งขัน
1 การตอบคำถามแบบทดสอบสัปดาวิทย์ศาสตร์
2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การแข่งขันการพูดสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลาย หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาชีววิทยา
7 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาฟิสิกส์
8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาเคมี
9 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ผ่าน Application Kahoot
10 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ต้น
11 การแข่งขันทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นม.ปลาย
11.1 ชนะเลิศ นางสาวณัฐภัสสร โกรกกระโทก ม.5/8 SSM-SCIENCE 2564/006 Download
11.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน ม.5/6 SSM-SCIENCE 2564/007 Download
11.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกรกมล แก้วนิล ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/008 Download
11.4 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปาณิสรา ภู่ห้อย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/009 Download
11.5 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุภาพร ฤกษ์รื่น ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/010 Download
11.6 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวภิรัญญา สุพรรณดี ม.4/4 SSM-SCIENCE 2564/011 Download
11.7 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวอรกัญญา แซ่เอี้ย ม.4/2 SSM-SCIENCE 2564/012 Download
11.8 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชนากานต์ เรืองเอี่ยม ม.5/4 SSM-SCIENCE 2564/013 Download
11.9 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวซัลม่า ประสงค์ผล ม.5/8 SSM-SCIENCE 2564/014 Download
11.10 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวณิชานันท์ คุณารักษนิยม ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/015 Download
11.11 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวสุวพัชร อุดมเดชวันชัย ม.6/3 SSM-SCIENCE 2564/016 Download
11.12 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวชาลิสา บุญมาก ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/017 Download
11.13 เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวปิยาภา ราชตาจ้าย ม.6/4 SSM-SCIENCE 2564/018 Download
11.14 เข้าร่วมกิจกรรม นายสุทธิพงค์ รอดแก้ว ม.6/7 SSM-SCIENCE 2564/019 Download
12 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์ คิดสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 การแข่งขันท้าประลองทักษะวิทย์คิดสนุก ระดับชั้น ม.ปลาย
14 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยมือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด
15 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวาดภาพด้วยเครื่องมือสื่อสาร (Digital Art) หัวข้อ วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด ระดับชั้น ม
16 กิจกรรม TIKTOK คลายเครียดกับการเรียนวิทย์
17 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 ทำสื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย