Surasak Montree 
Admin
ระบบบันทึกข้อมูล ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปีการศึกษา 2565
ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • นักเรียนที่เคยใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
  • ใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งความจำนง
  • กรณีที่เคยแจ้งความจำนงไว้แล้วจะเข้าสู่การแก้ไขข้อมูล