Surasak Montree 
Admin
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปีการศึกษา 2566
ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ใส่เลข Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ขั้นตอนการสมัคร
  1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. เลือกสมัครเข้าเรียนห้องเรียนประเทภต่าง ๆ
  3. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
  4. Upload รูปถ่าย
  5. พิมพ์ใบสมัคร
ในกรณีที่เคยสมัครแล้วเมื่อกรอกเลขประจำตัวประชาชนจะเข้าสู่การแก้ไขข้อมูล