วันที่ ยอดการรับสมัครรายวัน (คน)
ม.1
ชาย หญิง รวม
24 เม.ย. 2564 13 10 23
25 เม.ย. 2564 101 82 183
26 เม.ย. 2564 36 23 59
27 เม.ย. 2564 26 17 43
28 เม.ย. 2564 31 21 52
รวม 207 153 360