วันที่ ยอดการรับสมัครรายวัน (คน)
ม.4 ม.4 แยกตามแผนการเรียน
ชาย หญิง รวม วิทย์ ธุรกิจ บัญชี โรงแรม จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี
จำนวนที่เปิดรับ 80 คน10 คน20 คน10 คน10 คน10 คน10 คน10 คน
24 เม.ย. 2564 47 34 81 15 10 5 8 25 4 7 7
25 เม.ย. 2564 18 14 32 8 6 2 1 5 5 2 2 1
26 เม.ย. 2564 7 8 15 6 1 1 3 3 1
27 เม.ย. 2564 7 8 15 3 2 1 1 1 1 1 3 2
28 เม.ย. 2564 19 13 32 9 7 1 7 3 5
6 พ.ค. 2564 1 1 1
รวม 98 78 176 42 26 9 3 24 37 8 17 10