ม.4 ยืนยันแล้ว 204 คน ที่ว่าง 276 คน
1
413
20/0
2
414
20/0
3
415
20/0
4
416
20/0
5
423
20/0
6
424
20/0
7
425
20/0
8
426
20/0
9
433
20/0
10
434
20/0
11
435
2/16
98
414
1/0
99
415
1/0
ม. ห้องสอบที่ 1 จำนวน 20 คน ว่าง 0 คน ที่นั่งทั้งหมด คน
# เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบที่ เลขห้องสอบ ชื่อ นามสกุล วันที่/เวลายืนยัน
1 44001 1 413 น.ส.ณัฐภัสสร โกรกกระโทก 2020-05-03 07:53:48
2 49002 1 413 นายสุขพัฒน์ สหสิทธิศาสตร์ 2020-05-03 07:55:40
3 43003 1 413 นายเปรมวิชช์ แก้วสีขาวพัชรี 2020-05-03 08:20:31
4 48004 1 413 นายนายณัฐรัตน์ นามตะ 2020-05-03 08:26:49
5 44005 1 413 ด.ญ.ซัลม่า ประสงค์ผล 2020-05-03 08:32:12
6 48006 1 413 นายปัณณทัต กรำกระโทก 2020-05-03 09:39:47
7 44007 1 413 น.ส.ธนพร ทองเฝือ 2020-05-03 09:53:10
8 48008 1 413 นายนวนนท์ กุสลานนท์ 2020-05-03 09:56:28
9 46009 1 413 นายนนทพัทธ์ มั่นศักดิ์ 2020-05-03 10:03:15
10 45010 1 413 น.ส.ชนัญชิดา วันซี 2020-05-03 10:07:42
11 48011 1 413 นายณัฐภัทร มุ้ยจีน 2020-05-03 10:18:31
12 43012 1 413 ด.ช.วัฒนา วิลานันท์ 2020-05-03 10:27:49
13 43013 1 413 น.ส.ณิชกานต์ พูลสวัสดิ์ 2020-05-03 10:43:17
14 44014 1 413 นายณฐนน อยู่ทองจุ้ย 2020-05-03 10:57:51
15 46015 1 413 นายชยพล จูสุข 2020-05-03 11:01:19
16 49016 1 413 น.ส.ณัชวลิตา จำปามาตย์ 2020-05-03 11:06:08
17 46017 1 413 นายธีรวัฒน์ โพธิ์งาม 2020-05-03 11:08:50
18 48018 1 413 นายชวลิต ฉิมพลี 2020-05-03 11:10:50
19 44019 1 413 นายภัทรพล สวัสดี 2020-05-03 11:12:31
20 45020 1 413 น.ส.จุฑารัตน์ สีเหลือง 2020-05-03 11:39:57