การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนปกติ


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่่น ๆ หรือนักเรียน ม.3 เดิม ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนใหม่เท่านั้น นักเรียน ม.3 เดิม ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าแผนการเรียนเรียบร้อยแล้วและไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ไม่ต้องสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
  • นักเรียนที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลใด ๆ เลยให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 1
  • นักเรียนที่กรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ไปขั้นตอนที่ 3 เพื่อส่งเอกสารหลักฐาน
  • เมื่อส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันการสมัคร ในขั้นตอนที่ 4 เพื่อออกเลขที่นั่งสอบ
  • นักเรียนที่ยืนยันการสมัครแล้วสามารถตรวจสอบห้องสอบ ได้ในขั้นตอนที่ 5

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 
ขั้นตอนที่
4
 
(เปิดให้ยืนยันและรับเลขที่นั่งสอบตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564)
ขั้นตอนที่
4