แผ่นที่ 1/1   หน้าที่ 1/1
ด.ญ.พิมพ์สุภา สาโรชจินดา
50222
ม.1/1
13,200.-
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
13,200.-
ด.ญ.พิมพ์สุภา สาโรชจินดา
50222
101
13,200.-
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)