แผ่นที่ 1/1   หน้าที่ 1/1
ด.ช.ธีรพัทน์ ปิยะวรรณสุทธิ์
50197
ม.1/1
13,200.-
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
13,200.-
ด.ช.ธีรพัทน์ ปิยะวรรณสุทธิ์
50197
101
13,200.-
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)