Surasak Montree
Admin
เลขประจำตัวนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ทดลองใส่เลขบัตรประชาชนเป็นเลข 0 เพียงตัวเดียว