การรับสมัครโครงการ SSM Pre Gifted M.1
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


โครงการ SSM Pre Gifted M.1
การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรสาหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบห้องเรียนพิเศษ และจัดกิจกรรมเสริมวิชาการตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน

การทดสอบเป็นวิธีการหนึ่งที่นักเรียนจะได้ประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่จะเตรียมตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ สามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงได้จัดโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (GEP) SSM Pre Gifted M.1 อ่านต่อ...


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น


 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3