การรับสมัครโครงการ SSM Pre Gifted ห้องเรียนปกติและ MEP
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) และ MEP

การสอบ SSM Pre Gifted เป็นการสอบวัดประเมินผลศักยภาพและความสามารถของนักเรียนว่าสามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ในระดับใด โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นมาตรฐานในการสอบ

การสอบ SSM Pre MEP ห้องเรียนปกติและ ห้องเรียน MEP เป็นการสอบวัดประเมินผลศักยภาพและความสามารถของนักเรียนว่าสามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ในระดับใด โดยใช้วิชาพื้นฐาน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นมาตรฐานในการสอบ และนำคะแนนที่สอบในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไปจัดลำดับประเมินผลการสอบว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนในห้องเรียน MEP ที่กำลังจะเริ่มเปิดเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2564 จำนวน อ่านต่อ...


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น


 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 
ขั้นตอนที่
4
   
ขั้นตอนที่
5