การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (IEP)


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 

 
สรุปจำนวนผู้ยืนยันการ ปีการศึกษา 2564
วันที่ GEP IEP รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1. 19 มี.ค. 2564 10 8 18 8 5 13 31
2. 20 มี.ค. 2564 11 5 16 6 4 10 26
3. 21 มี.ค. 2564 1 4 5 2 2 7
4. 22 มี.ค. 2564 7 11 18 1 6 7 25
5. 23 มี.ค. 2564 3 5 8 7 4 11 19
รวม 32 33 65 24 19 43 108