รายชื่อนักเรียน ชุมนุม คนเอามัน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50236 ด.ช. ธีรจักร เก่งกลางดอน 1 2
2 50326 ด.ช. สุทัศน์ แก้วรักษา 1 4
3 50327 ด.ช. อณัจชัย บรรจงดัด 1 4
4 50453 ด.ช. ธีชรภัทร์ เพชรรัตน์ 1 7
5 50464 ด.ช. ศุภชาติ ทองทา 1 7
6 50496 ด.ช. ณัฐนนท์ น้อยพานิช 1 8
7 50504 ด.ช. พรชัย บุญเอิบ 1 8
8 49666 ด.ญ. พินิตา โดยพินิจ 2 5
9 49843 ด.ญ. พรรณวดี การสาสนะ 2 9
10 49847 ด.ญ. วรรณนิสา นาคงาม 2 9
11 49848 ด.ญ. ศิริพร ศรีสาคร 2 9
12 49095 ด.ญ. พัชรวลัย เหล็งศิริ 3 5
13 49083 ด.ช. อธิชาติ ม่วงเอี่ยม 3 7
14 49002 ด.ช. อธิวัฒน์ ทองมาก 3 9
15 49036 ด.ช. เลปกร ศรีสมุทร 3 9
16 49115 ด.ช. ปรมัตถ์ วัธนวงส์ศิริ 3 9
17 49140 ด.ญ. สุชาวดี ดวงทิพย์ 3 9
18 49151 ด.ช. ปัณณวัทน์ คุณธรรม 3 9
19 49160 ด.ช. วริศ สุขสำราญ 3 9
20 49203 ด.ช. อาชวินทร์ เพิ่มทรัพย์ 3 9
21 49232 ด.ช. ปฏิพล ศรประสิทธิ์ 3 9
22 49240 ด.ช. รัฐนันท์ ศรีวิโรจน์ 3 9
23 49241 ด.ช. สุพจน์ ศรีวารี 3 9
24 49245 ด.ญ. เขมมิกา ภู่เพชร 3 9
25 49253 ด.ญ. พลอยทิวา กุลกิจ 3 9
26 50861 ด.ญ. พาวดี นุกันยา 3 9
27 49048 ด.ญ. ชลธิชา เรืองช่วย 3 10
28 49184 ด.ช. ชลธาร รายสันเทียะ 3 10
29 49250 ด.ญ. ธิญาดา ทิพวัน 3 10
30 49005 ด.ช. อภิสิทธิ์ โล 3 11
31 49296 ด.ญ. ยุภาวดี ดิษฐเจริญ 3 11
32 49016 ด.ญ. พีรดา ทองเรือง 3 12
33 49231 ด.ช. นวพล ขอแรงกลาง 3 12
34 48551 น.ส. สุรกาญจณ์ อยู่ดี 4 7
35 48301 น.ส. อธิชา วิเชียรชัย 4 9
36 48388 น.ส. ชัญญาวดี หนูนวล 4 9
37 48443 น.ส. นลินนิภา อูบทอง 4 9
38 48304 น.ส. อินทิรา ง่ามเข็มกลาง 4 11
39 48546 น.ส. พัชรินทร์ สีฟอง 4 11
40 50098 นาย ธิปไตย อุตระ 5 10