รายชื่อนักเรียน ชุมนุม นักธุรกิจน้อยร้อยเรื่องช่าง
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50342 ด.ญ. แพรวา สายบุญเกิด 1 4
2 50350 ด.ญ. วิชุตา สุริวงษ์ 1 4
3 50572 ด.ญ. ปรียาวรรณ เพิ่มทรัพย์ 1 9
4 50580 ด.ญ. อรวรรณ ส่วนเสน่ห์ 1 9
5 50684 ด.ช. วิศว หนูหนัน 1 12
6 50695 ด.ญ. จิรัชญา ผิวงาม 1 12
7 50703 ด.ญ. น้ำอ้อย โสม 1 12
8 50705 ด.ญ. ปาริตา นาคภักดี 1 12
9 49589 ด.ช. ชวินธร ธนปรีชานันท์ 2 4
10 49590 ด.ช. ณ รัชต์ อยู่ประเสริฐ 2 4
11 49591 ด.ช. ณภัทร ดวงแก้ว 2 4
12 49592 ด.ช. ทัชดนัย สุวรรณรัตน์ 2 4
13 49593 ด.ช. ธนสินธุ์ อึ้งประเสริฐ 2 4
14 49597 ด.ช. เบญจมินทร์ วีระบัลย์ 2 4
15 49606 ด.ช. วชิราพล สายพิณ 2 4
16 49634 ด.ช. คมกริบ ทองพร้อม 2 5
17 49635 ด.ช. ชนะภัย ชูช่วย 2 5
18 49636 ด.ช. ชนาธิป เดชสุวรรณ์ 2 5
19 49637 ด.ช. ธนโชติ ใสสุข 2 5
20 49638 ด.ช. ธนวัตร สุขสอาด 2 5
21 49639 ด.ช. นครินทร์ สุ่มประดิษฐ์ 2 5
22 49641 ด.ช. พงษ์พันธุ์ จันทร์มาก 2 5
23 49643 ด.ช. พันธวัช สุวรรณโชติ 2 5
24 49646 ด.ช. มุทา จิตรสุภาพ 2 5
25 49649 ด.ช. วรกิจ มุงคุณ 2 5
26 49650 ด.ช. วรวุฒิ หาสุข 2 5
27 49651 ด.ช. ศุภโชค ประทีปพงศ์ 2 5
28 49797 ด.ญ. ธนารีย์ ทาโคก 2 8
29 49802 ด.ญ. ปรารถนา สุภีแดน 2 8
30 49810 ด.ช. จีรชัย สองศรี 2 9
31 49813 ด.ช. ฐิติวัฒน์ โพธิ์ปัดชา 2 9
32 49815 ด.ช. ทัศเทพ สัมฤทธิ์ 2 9
33 49817 ด.ช. ธนกร ลุยจันทร์ 2 9
34 49820 ด.ช. พีระ เรียบร้อย 2 9
35 49825 ด.ช. ระพีพัฒน์ ยังน้อย 2 9
36 49831 ด.ช. สุรยุทธ์ รอดแก้ว 2 9
37 49863 ด.ช. ปรัชญา ภูผาผัน 2 10
38 49876 ด.ช. อธิโชค บุษราคัม 2 10
39 49879 ด.ช. เอกณัฐ พุทธสุด 2 10
40 48884 ด.ช. ภูมิกิตติ อินทใย 3 2