รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Skateboard
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50196 ด.ช. ธนกฤต ธรรมสารกอง 1 1
2 50202 ด.ช. ปาลวัษฐ์ มีโอภาสมงคล 1 1
3 50225 ด.ญ. ศิริวราพร วงษา 1 1
4 50226 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ ศิริมังกร 1 1
5 50227 ด.ญ. สุพัตรา สันทาลุนัย 1 1
6 50230 ด.ช. กัญจน์พสิษฐ์ คงแสนคำ 1 2
7 50232 ด.ช. ไชยวัฒน์ สุมาลัย 1 2
8 50234 ด.ช. ธนบดี วิศิษฎ์ศิลป์ 1 2
9 50243 ด.ช. ฤทธิพร ลำกูล 1 2
10 50246 ด.ช. สุวพิชญ์ นวนจังหรีด 1 2
11 50254 ด.ญ. ธัญวรัตม์ มีใจ 1 2
12 50323 ด.ช. วราวุฒิ ปลื้มจิตร 1 4
13 50356 ด.ช. กัษณ กรณ์ชโนดม 1 5
14 50359 ด.ช. จตุรภัทร ช่วงนักธรรม 1 5
15 50364 ด.ช. ชัชติรัฏฐ์ อุตส่าห์ 1 5
16 50373 ด.ช. นิติกร โพธิ์วุฒิ 1 5
17 49189 ด.ช. ธนากร สมประสงค์ 2 6
18 49196 ด.ช. ภูริเดช จันทวดี 2 6
19 49772 ด.ช. ธยุติธร เวสณุวรรธนะ 2 8
20 49777 ด.ช. ปิยะวัฒน์ ประเสริฐศิลป 2 8
21 49780 ด.ช. ภานุวิชญ์ ปุระ 2 8
22 49781 ด.ช. ภุชพงศ์ นาชัยนาค 2 8
23 49786 ด.ช. สุรวุฒิ บุสทิพย์ 2 8
24 49788 ด.ช. อภิรักษ์ ศรีบัว 2 8
25 49789 ด.ช. อภิสิทธ์ สีคำ 2 8
26 49263 ด.ช. กษิดิ์เดช ปักกะโต 2 11
27 48984 ด.ช. ก่อเกียรติ์ ตามพานนท์ 3 5
28 49077 ด.ช. พิชญุตม์ สุระเทพ 3 6
29 49078 ด.ช. รตน ขำสุวรรณ 3 6
30 49182 ด.ช. กิตติลักษณ์ แก้วไทรดวง 3 7
31 49020 ด.ญ. ศิริญา คชานนท์ 3 10
32 49205 ด.ญ. ชนันธร คงพันธ์ 3 10
33 49221 ด.ญ. อัญชิสา แซ่เบ๊ 3 10
34 48260 นาย จิราภัทร รักขภูมิพันธ์ 4 10
35 48419 นาย ภัทรพงษ์ จิตต์หมวด 4 10