รายชื่อนักเรียน ชุมนุม SAFETY FIRST
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49488 ด.ญ. จินต์จุฑา อินทโกสุม 2 1
2 49492 ด.ญ. ณัฐริกา รัตตะโน 2 1
3 49493 ด.ญ. ดวงกมล ตราบดี 2 1
4 49495 ด.ญ. ธิญาดา เปาริสาร 2 1
5 49496 ด.ญ. นวพร นาคิน 2 1
6 49506 ด.ญ. เศรษฐิณี ถาวรวัตร์ 2 1
7 48370 นาย ภาณุพงศ์ เอนกนงค์ 4 9
8 46836 น.ส. พรนภา สมสิงห์ 6 6
9 46840 น.ส. วิภาวรรณ หลงวงศ์ 6 6
10 49362 น.ส. กัลยกร ด้วงศิริ 6 6