รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพ
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50231 ด.ช. ชวิศ ขาวสะอาด 1 2
2 50253 ด.ญ. ชินานันท์ ศรีนามบุรี 1 2
3 50264 ด.ญ. เสาวรส ธิรงค์ 1 2
4 50265 ด.ญ. อัสมาอ์ ลามอ 1 2
5 50588 ด.ช. ธีรพัชร สีเหลือง 1 10
6 50592 ด.ช. ภัครพล ศรีสุวรรณ 1 10
7 50594 ด.ช. ยศกร สุยะ 1 10
8 49604 ด.ช. ภูธเนศ ถนอมสุข 2 4
9 49067 ด.ช. คณิศร ทองราช 2 7
10 49722 ด.ช. ชวัลวิทย์ พิทักษ์พงษ์ 2 7
11 49725 ด.ช. กันตพัฒน์ แสงเมฆ 2 7
12 49733 ด.ช. พลัฏฐ์ จันทร์ต้อย 2 7
13 49741 ด.ช. ลภัส จันทรฟู 2 7
14 49742 ด.ช. วีรภัทร กระดิษฐ์ 2 7
15 49743 ด.ช. วีรวิชญ์ โชครุ่งเรือง 2 7
16 49746 ด.ญ. กัลยาณี ลือชัย 2 7
17 49748 ด.ญ. ฉัตรมณี แสงนิล 2 7
18 49749 ด.ญ. ชลินทรา ธนชัยศิริกุล 2 7
19 49754 ด.ญ. ปณิตา อินทรชัย 2 7
20 49758 ด.ญ. รุ่งฤทัย ธะนะศรี 2 7
21 49762 ด.ญ. สุพิชญา เนียมคำ 2 7
22 49130 ด.ญ. ดารุณี เหมือนเพชรมณี 3 7
23 49185 ด.ช. ณัฐดนัย ศรีมาลา 3 7
24 49195 ด.ช. ภูมิใจ กลิ่นหอม 3 7
25 49086 ด.ญ. เกศรา ชัยชาญรัมย์ 3 8
26 49098 ด.ญ. วรกมล กาขาว 3 8
27 49134 ด.ญ. นันทิยา โพธิ์ทอง 3 8
28 49143 ด.ช. กาจพล ฉัตรทิพา 3 8
29 47433 นาย อภินัทธ์ อมรลาภ 5 2
30 50009 นาย กฤติธี อาหะหมัด 5 3
31 47086 น.ส. ปาริชาติ วอนสุข 6 9
32 48028 น.ส. อริสรา นาถาบำรุง 6 9
33 48032 น.ส. ปรีญาภรณ์ เดชะบุญ 6 9
34 49384 น.ส. พรรวษา ขุนนาม 6 9
35 49385 น.ส. พัทธ์ธีรา ขันติโก 6 9