รายชื่อนักเรียน ชุมนุม SSM Car Care
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50369 ด.ช. ธีรเดช มีเงิน 1 5
2 50503 ด.ช. ปรียะวัฒน์ สาระภี 1 8
3 50507 ด.ช. ภาสวีร์ บัวงาม 1 8
4 49783 ด.ช. ยุทธการ แท่นนาค 2 8
5 48864 ด.ญ. มาลิน ปิ่นสวัสดิ์ 3 1
6 60001 นาย ยศภัทร ชัยยศ 5 4
7 49322 นาย จิรายุ พัฒนสิริเจริญ 6 3
8 46688 น.ส. ณัฐิดา เอี่ยมระหงษ์ 6 11
9 46746 น.ส. อัจฉราภรณ์ ทองดี 6 11
10 46749 นาย ก้องภพ ตั้งเสถียรกุล 6 11
11 46761 นาย นิรุช เฉลิมลาภจรุง 6 11
12 46768 นาย สหรัถ เกตุสุวรรณ์ 6 11
13 46801 นาย นนทวัฒน์ สังวงค์ 6 11
14 46813 นาย รัชนาท ชื่นสกุล 6 11
15 46822 น.ส. จิราพัชร์ กากแก้ว 6 11
16 46879 น.ส. ณิชกานต์ กอบกำ 6 11
17 47026 นาย อภิศักดิ์ ขาวจันทร์ 6 11
18 49396 น.ส. ขวัญฤทัย พินิดดี 6 11
19 46786 น.ส. พรธิวา เผ่าพนัส 6 12
20 46839 น.ส. ลัดดาวรรณ พอนเพี้ย 6 12
21 46958 นาย เตชินท์ หลีวิจิตร 6 12
22 46988 น.ส. วริศรา ป้องคำลา 6 12
23 46991 น.ส. สิรินญา บัวเพชร 6 12
24 49402 น.ส. อวัสดา โบรารบุปผา 6 12