รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 49595 ด.ช. ธีระพงศ์ กล่อมพันธ์ 2 4
2 49603 ด.ช. ภัคพล จำปาศรี 2 4
3 49607 ด.ช. วสุ ตาฟู 2 4
4 49608 ด.ช. วิทวัส เขียวฟัก 2 4
5 49887 ด.ญ. นภาพร แซ่ลี 2 10
6 49091 ด.ญ. ชุติมันต์ กรุดนิต 3 9
7 49126 ด.ญ. ขวัญชนก โพธิ์งาม 3 9
8 49173 ด.ญ. ศศิธร หลอดแก้ว 3 9
9 49206 ด.ญ. ชลิตา พูลสวัสดิ์ 3 9
10 49264 ด.ช. จักรกฤษณ์ อิ่มอำไพ 3 9
11 49043 ด.ช. อัครพล สุวรรณวงศ์ 3 10
12 49109 ด.ช. ณนทวัฒน์ เนืองเเก้ว 3 10
13 49113 ด.ช. ธนภัทร มิชพล 3 10
14 49225 ด.ช. ณัฐชนน สวาทะสุข 3 10
15 49262 ด.ช. กฤษณะ อาจรักษา 3 10
16 49266 ด.ช. ตนุภัทร ด่านเสือเรือง 3 10
17 48459 นาย ณรงค์ บุญเพิ่มพูล 4 13
18 47437 น.ส. ณิชาภัทร แก้วมณี 5 2
19 49999 น.ส. กนกวรรณ สัญจร 5 2
20 50001 น.ส. กัลยรักษ์ อารีมิตร์ 5 2
21 50006 น.ส. พัณณิตา ลานเจริญ 5 2
22 47411 น.ส. อารียา ชัยกุล 5 4
23 50031 น.ส. พรรัตน์ เปลี่ยนเพ็ง 5 4
24 47513 น.ส. พิมพ์ชนก หมวดพล 5 7
25 47686 น.ส. เพ็ญพิชชา นิลสนธิ 5 7
26 47783 น.ส. นภัสสร แก้วศิริ 5 7
27 47832 น.ส. ณิชากร นิยมพันธุ์ 5 7
28 47847 น.ส. เสาวลักษณ์ เนียมขุนทด 5 9
29 47696 น.ส. อริญช์ญา เฉลิมชัย 5 10
30 47627 น.ส. คีตภัทร์ เหม็งสุข 5 11
31 47637 น.ส. ปิยดา คำเลิศ 5 11
32 47647 น.ส. สุภาภรณ์ โคชา 5 11
33 47685 น.ส. พนิดา แหล่งสนาม 5 11
34 47701 นาย เจตริน คำวังฆ้อง 5 11
35 47794 น.ส. สวรรยา ศุขเนตร 5 11
36 46699 นาย ณพงศธร อนันตา 6 7
37 46736 น.ส. ปัณณพร ไชยโย 6 7
38 46741 น.ส. วรากร แก้วหนองโพธิ์ 6 7
39 46743 น.ส. อภิญญา อภัยยา 6 7
40 47131 น.ส. จิตรดา ฉัตรมาลัย 6 7