รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Once upon a time
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50584 ด.ช. ณัฐพัฒน์ นาคเพชร 1 10
2 50589 ด.ช. ปวเรศ โพธิ์เจริญ 1 10
3 50590 ด.ช. พรพิพัฒน์ ศรีลาวงศ์ 1 10
4 50610 ด.ญ. นภัสสร ผอบสุวรรณ์ 1 10
5 50622 ด.ญ. อรกช คำวิเศษ 1 10
6 49974 ด.ญ. ทัศนพร ดำหนา 2 12
7 48107 น.ส. ปาณิตา หงษ์โรจนวิวัฒน์ 4 2
8 48347 น.ส. ศศิกานต์ แดงทอง 4 6
9 48637 น.ส. พัชราภา อินทมนต์ 4 6