รายชื่อนักเรียน ชุมนุม พิมพ์คล่อง
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50303 ด.ญ. พิชามญช์ เจนไพร 1 3
2 50308 ด.ญ. อภัทรสรา ยิ้มปรีดา 1 3
3 50403 ด.ช. กิตติเชษฐ์ พบสุขผดุงลาภ 1 6
4 50446 ด.ช. กันตพัฒน์ พิมพ์พงษ์ 1 7
5 50491 ด.ช. กฤตยชญ์ หมั่นบ่อแก 1 8
6 50494 ด.ช. จักร์รินทร์ แก้วสุขแท้ 1 8
7 50497 ด.ช. เตชิต สิงห์ทอง 1 8
8 50500 ด.ช. ธิติพัทธ์ ศาตะมาน 1 8
9 50501 ด.ช. ธีรภัทร์ แซ่อึ้ง 1 8
10 50506 ด.ช. ภัทรพล สร้อยทอง 1 8
11 50511 ด.ช. สิรภัทร อ่ำเอื้อ 1 8
12 49594 ด.ช. ธนาวัฒน์ ฟูศรีเจริญ 2 4
13 49598 ด.ช. ปีติพัฒน์ แดงสวัสดิ์ 2 4
14 49599 ด.ช. พงศธร งามจิตร 2 4
15 49605 ด.ช. ฤทธิชัย ฤทธิ์วิชัย 2 4
16 49860 ด.ช. นนทพัทธ์ เสียมนุ่น 2 10
17 49867 ด.ช. ภูบดินทร์ ฟองคำ 2 10
18 49878 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ชุมสันติกุล 2 10
19 49890 ด.ญ. มลธิดา ทัศนวงศ์ 2 10
20 49895 ด.ญ. สิราลักษณ์ พงศ์กิตวิไล 2 10
21 48940 ด.ญ. วัชรี ทองย้อย 3 4
22 47390 น.ส. ณัชชา เเพน้อย 5 1
23 47391 น.ส. ทิพานัน บุญรอดดิษฐ 5 1
24 47392 น.ส. ธีติมา บำรุงพงษ์ 5 1
25 47396 น.ส. พัชรินทร์ พลรักษ์ 5 1
26 47400 น.ส. ภัทริตา ต้นทอง 5 1
27 47401 น.ส. รตา แสวงสิน 5 1
28 47404 น.ส. ศุภลักษณ์ จิตสมานสุข 5 1
29 47406 น.ส. ศุภิสรา ตุลายศ 5 1
30 47407 น.ส. สิรัชชา สิงหชัย 5 1
31 47408 น.ส. สุณิสา แหลมปัญญา 5 1
32 47438 น.ส. ปรียาภรณ์ ไพราม 5 1
33 47439 น.ส. ปวิตรา เอี่ยมปรีดา 5 1
34 47446 น.ส. สุชญา ภาคพร 5 1
35 49989 น.ส. ณัฐพร แหลมทอง 5 1