รายชื่อนักเรียน ชุมนุม หุ่นยนต์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50204 ด.ช. ภูมิภัทร คูประทุมศิริ 1 1
2 50404 ด.ช. กิตติภพ วัตรผลัด 1 6
3 50405 ด.ช. ฉัตรชัย มูลแสง 1 6
4 50408 ด.ช. ชนะพล กลวงพิจิตร 1 6
5 50409 ด.ช. ชาคริต ตัน 1 6
6 50410 ด.ช. ชีวาวิชญ์ สุขสมาน 1 6
7 50413 ด.ช. ณัฐศาสตร์ สิงห์ครุป 1 6
8 50415 ด.ช. นิชนันทิพัฒน์ เฉลิมสุข 1 6
9 50422 ด.ช. สรวิชญ์ ตุ้มหอม 1 6
10 50449 ด.ช. ชินภัทร จิตร์บรรจง 1 7
11 50450 ด.ช. ณัฐกานต์ มูลประเสริฐ 1 7
12 50451 ด.ช. เตมีย์วงศ์ บุ้งสิงห์ทอง 1 7
13 50452 ด.ช. ธนบดี ไชยพลบาล 1 7
14 50454 ด.ช. ธีระยุทธ เชิดชูชัย 1 7
15 50456 ด.ช. ปุณยณัฐ ทุมพงษ์ 1 7
16 50462 ด.ช. ศิวกร เเช่มเกตุ 1 7
17 50508 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ปานไกล 1 8
18 50521 ด.ญ. นันท์นภัส อินทรีย์ 1 8
19 50529 ด.ญ. พิมพ์ณภัทร พวงทอง 1 8
20 50531 ด.ญ. ภัทรียา ศรีจำนง 1 8
21 49774 ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพบูลย์โภคา 2 3
22 49958 ด.ช. พิสิฐพงศ์ ศรีสุทธางกูร 2 3
23 49961 ด.ช. ภูมิพศิน รัตนวิจิตร 2 3
24 49633 ด.ช. กอบโชค อยู่เอี่ยม 2 5
25 49726 ด.ช. ธนชัย นารักษ์ 2 7
26 49735 ด.ช. ภัทรดนัย สายบัวตรง 2 7
27 49738 ด.ช. รัชพล พึ่งอารักษ์ 2 7
28 49739 ด.ช. รัตนชัย คุ้มสีไวย์ 2 7
29 49740 ด.ช. รุ่งเกียรติ์ บำรุงผล 2 7
30 49744 ด.ช. อภินันท์ รังสินานนท์ 2 7
31 48866 ด.ญ. สุมนสมร กสิกรรม 3 1
32 49163 ด.ช. อภิวัฒน์ น้ำใจดี 3 8
33 48959 ด.ช. พีรวัส ปะกิระนา 3 9
34 49123 ด.ช. สรรพรัตน์ สุวรรณหงส์ 3 9
35 50739 น.ส. ศุภสรา สุขสำราญ 4 3