รายชื่อนักเรียน ชุมนุม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50198 ด.ช. นภนต์ แนวทอง 1 1
2 50211 ด.ญ. จิณห์นิภา หนูเปี่ยม 1 1
3 50223 ด.ญ. พิมลนาฎ เเก้วไพฑูรย์ 1 1
4 50266 ด.ช. กฤษณ์ ภูริวัฒนโยธิน 1 3
5 50274 ด.ช. ณภัทร จางศิริ 1 3
6 50325 ด.ช. สายชล เครือแก้ว 1 4
7 50367 ด.ช. ธนกฤต บัวจันทร์ 1 5
8 50371 ด.ช. นฤสรณ์ ยมะสมิต 1 5
9 50393 ด.ช. อาณัฐ จรรยานุภาพ 1 5
10 50551 ด.ช. รังสิมันต์ แก้วจันทร์ 1 9
11 50553 ด.ช. วาทิน สินพิมพ์พวง 1 9
12 50555 ด.ช. ศิลา การิกาญจน์ 1 9
13 50670 ด.ช. จิรกร ลีทองดี 1 12
14 50677 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทานทน 1 12
15 50679 ด.ช. พงศ์วิไล อำไพพิศ 1 12
16 50685 ด.ช. ศราวุฒิ แวววงค์ 1 12
17 49782 ด.ช. ภูรินทร์ รัตวัฒน์ 2 8
18 49785 ด.ช. วิษณุพงษ์ พายับ 2 8
19 49564 ด.ช. ศิริวัฒน์ พูลเพิ่ม 2 10
20 49857 ด.ช. กิตต์ธีธัช แสนสมัคร 2 10
21 49862 ด.ช. นภสินธุ์ ทองดี 2 10
22 49869 ด.ช. ฤทธิสุนทร หนูชู 2 10
23 49870 ด.ช. วีรภัทร เยี่ยมสถาน 2 10
24 49871 ด.ช. ศิริราช ศิขินารัมย์ 2 10
25 49874 ด.ช. สุรเดช จันแดง 2 10
26 49875 ด.ช. อติวิทย์ โมกขเวศ 2 10
27 48964 ด.ช. สุประวีณ์ เกษมสุขภูมิ 3 6
28 49038 ด.ช. สรวิชญ์ ปิ่นกุมภีร์ 3 6
29 49081 ด.ช. สิทธิเดช ชาวบ้านซ่อง 3 6
30 49121 ด.ช. ศราวุธ จงกุล 3 9
31 50772 น.ส. อารยา เสนาดี 4 6
32 47621 นาย ศุภฤกษ์ ทองประดับ 5 2
33 50873 น.ส. ญาดา สวัสดี 5 6
34 46648 น.ส. กนกทิพย์ นาทองแถม 6 1
35 46652 น.ส. นันทินี แสวงโชคพาหะ 6 1