รายชื่อนักเรียน ชุมนุม VDO HANDMADE
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50466 ด.ญ. กมลทิพย์ ขันคำ 1 7
2 50468 ด.ญ. เขมนิจ โคตรธรรม 1 7
3 50479 ด.ญ. ธนพร จันทร์ฉวี 1 7
4 50488 ด.ญ. มีนาวดี ทรงศิริ 1 7
5 50490 ด.ญ. สุวิชาดา หลานไทย 1 7
6 49475 ด.ช. คณิน สินคณารักษ์ 2 2
7 49478 ด.ช. ธนภัทร มาธูป 2 2
8 49480 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ ทองบางพระ 2 2
9 49481 ด.ช. พงศ์ภีระ สุขโคตร 2 2
10 49482 ด.ช. ภาสวิชญ์ เพิ่มศรีเดช 2 2
11 49485 ด.ช. ศุภทิน ตรีวัฒนา 2 2
12 49486 ด.ช. สิทธิโชค โกมลสันติจิตต์ 2 2
13 49511 ด.ช. กวินภพ บุญสุขสม 2 2
14 49512 ด.ช. ก้องภพ ชุมพล 2 2
15 49514 ด.ช. ชัยพัฒน์ ชัยโพธิ์ทอง 2 2
16 49516 ด.ช. ชูเกียรติ ยวงแก้ว 2 2
17 49517 ด.ช. ฐิตินันท์ วรบุตร 2 2
18 49520 ด.ช. ปรุฬ สุนทรวิภาต 2 2
19 49521 ด.ช. พาทิศ ชีพอุทิศพาณิชย์ 2 2
20 49522 ด.ช. ภูริ วงค์ชมภู 2 2
21 49524 ด.ช. เมธาสิทธิ์ สีดา 2 2
22 49525 ด.ช. วชิรญาณ กาญจนลักษณ์ 2 2
23 49526 ด.ช. ศาตนันท์ แซ่ตัน 2 2
24 49275 ด.ช. พชรพล คณะสิทธิ์ 2 10
25 49153 ด.ช. ภัทรพล มาโยธา 3 5
26 49281 ด.ช. ศราวรณ์ กิจการเจริญสิน 3 5
27 49071 ด.ช. ธนินท์รัฐ ภัคคะกิตติ์โกศล 3 9
28 49265 ด.ช. ณัฐพงษ์ อินทร์จันทร์ 3 9
29 49280 ด.ช. วัชรศักดิ์ ชมภูพื้น 3 9
30 49019 ด.ญ. รติมา ขยายศรี 3 10
31 49139 ด.ญ. สุชาดา กองดวง 3 10
32 47533 น.ส. ณัฐสุดา ศรีวิชา 5 11
33 47579 น.ส. จิรัชยา บัวขาว 5 11
34 47584 น.ส. ธัญลักษณ์ แป้นแก้ว 5 11
35 47733 น.ส. ณัฏฐณิชา นุ่นทองหอม 5 11