รายชื่อนักเรียน ชุมนุม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50417 ด.ช. พศวีร์ หงษ์ศรีสกุล 1 6
2 50512 ด.ญ. เกสินี นุชนารถ 1 8
3 50533 ด.ญ. สองปราการ จิตรัตจินดา 1 8
4 50581 ด.ช. เกรียงศักดิ์ พรหมดวง 1 10
5 50582 ด.ช. เขมกษิดิศ เจริญ 1 10
6 50599 ด.ช. สิรภพ โฆษัตพุฒิพัฒน์ 1 10
7 50625 ด.ญ. อลิน ใจเชยชม 1 10
8 49911 ด.ช. ปรเมศวร์ ฤกษ์นิยม 2 11
9 49975 ด.ญ. ธันยาภรณ์ อนันต์วุฒิมาศ 2 12
10 49979 ด.ญ. ปพรพิมพ์ อังจารุศิลา 2 12
11 49983 ด.ญ. มาดี รอดงาม 2 12
12 48991 ด.ช. นพพล จูมตะคุ 3 7
13 47472 นาย ศิวกร ล้อมวงศ์ 5 6
14 47631 น.ส. ชฎารัตน์ นามวิเศษ 5 11
15 47643 น.ส. วีรันดา สยัดพานิช 5 11
16 47698 นาย กลวัชร โปสาน 5 11
17 47735 น.ส. พรรณทิพา เเหลมทองหลาง 5 11
18 47743 น.ส. วัลฤดี สุขประสงค์ 5 11
19 47791 น.ส. วริศรา สุขชู 5 11
20 47845 น.ส. วิลาวัลย์ หันระพัด 5 11
21 47893 น.ส. ศุภกาญจน์ อังสโวทัย 5 11
22 50120 น.ส. ดาวดารา ผืนจัตุรัส 5 12
23 46785 น.ส. นิธยาภรณ์ จ้อยนุแสง 6 7
24 46821 น.ส. เกวลี เปลี่ยนชู 6 7
25 46835 น.ส. พรทิพย์ เกษรจันทร์ 6 7
26 46882 น.ส. ปาณิศา วันดี 6 7
27 46933 น.ส. น้ำหนึ่ง บรรลือศักดิ์ 6 7
28 46934 น.ส. บัณทิตา สิทธิชัย 6 7
29 46986 น.ส. ปนัดดา หอมบานเย็น 6 7
30 47083 น.ส. ธนพร กุราราช 6 7
31 46740 น.ส. วรรณพร ถนอมเงิน 6 8
32 46742 น.ส. ศุภรัตน์ แซ่ว่อง 6 8
33 46744 น.ส. อักษราภัค เกียรติคงแสง 6 8
34 46833 น.ส. ปัณณภัสร์ วีรสิริวัฒน์ 6 8
35 46873 น.ส. กุลนันท์ รุ่งเรืองวงษ์ 6 8
36 46843 น.ส. สุทธิดา แสงวิไลนภา 6 9
37 46831 น.ส. นภัสนันท์ อินทรกำเนิด 6 11
38 46845 น.ส. อริสรา สุขพ่วง 6 11
39 47134 น.ส. ชินานาฎ ทานงาม 6 11
40 49398 น.ส. สิรภัทร ศรีทองคำ 6 11