รายชื่อนักเรียน ชุมนุม SSM Cooking
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50293 ด.ช. อติชัย ดีจริง 1 3
2 50295 ด.ญ. กัญญาพัชร พันนนท์ 1 3
3 50296 ด.ญ. กัลย์สุดา เปอะปิน 1 3
4 50298 ด.ญ. ณัฐณิชา นุชทองม่วง 1 3
5 50302 ด.ญ. ปาลิตา บวกไธสง 1 3
6 50304 ด.ญ. สมิตา ธนโกเศศ 1 3
7 50307 ด.ญ. อนันตญา นวนแก้ว 1 3
8 49752 ด.ญ. ธิดารัตณ์ เก่งถิ่นเถื่อน 2 7
9 49926 ด.ญ. จิตตรางคนางค์ ใหม่สิงห์ 2 11
10 49928 ด.ญ. ชุลีพร นิยม 2 11
11 49167 ด.ญ. บุษกร ปลอดเเก้ว 3 6
12 49209 ด.ญ. ณัฐธิดา เเสงวรรณเทศ 3 6
13 49301 ด.ญ. อาทิตยา บุญตะนัย 3 6
14 50858 ด.ญ. รศมน บุญญะรัตน์ 3 6
15 48164 นาย ธีรภัทร วงค์กระโซ่ 4 4
16 48191 น.ส. ฝนแก้ว โกมลจินดา 4 4
17 48192 น.ส. พรรณดารา ชมจันทร์ 4 4
18 48552 น.ส. อันนา สุทธายน 4 4
19 50749 น.ส. คณิชา ขอเจือกลาง 4 4
20 50750 น.ส. ณัฐวดี แย้มนุช 4 4
21 50755 น.ส. วิภานันท์ ภู่เย็นสวัสดี 4 4
22 48193 น.ส. เพียงอัมพร บุญเกลือ 4 5
23 48195 น.ส. ภัณทิรา เทศนา 4 5
24 48385 น.ส. กันยา วงเดือน 4 5
25 48489 น.ส. ณัฐชยา ศรีศักดา 4 5
26 48492 น.ส. นิธิวดี หงษ์ษาพุทธ 4 5
27 48494 น.ส. ปณิดา คำแดง 4 5
28 50167 น.ส. จิราวรรณ ดุลระรัมย์ 4 5
29 50762 นาย ธัชธรรม ตันประดิษฐ์ 4 5
30 50765 น.ส. กนกพร สุขอารีกิจ 4 5
31 50766 น.ส. รัญชิดา ธนะปรียาทรัพย์ 4 5
32 48539 น.ส. ธนัชชา สุขเมือง 4 6
33 48543 น.ส. ปภาวรินท์ พูลถิ่น 4 10
34 50801 น.ส. ชุติมา ขุนช่วย 4 10
35 50803 น.ส. สุวพัชร์ พรธิติสรรค์ 4 10