รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ว่ายน้ำ
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50201 ด.ช. ปาณัสม์ ท้วมเพิ่มผล 1 1
2 50251 ด.ญ. แจสลิน หู 1 2
3 50257 ด.ญ. พชรชล คชเสนี 1 2
4 50311 ด.ช. กรวิชญ์ ไตรรัตน์ 1 4
5 50314 ด.ช. ณปวร พลไชย 1 4
6 50358 ด.ช. ขจรวิทย์ พิศวาท 1 5
7 50362 ด.ช. เจตรินทร์ มะโนแจ่ม 1 5
8 50363 ด.ช. ชนชนม์ ชูวงศ์ 1 5
9 50372 ด.ช. นัฐพงศ์ ปล้องเกิด 1 5
10 50591 ด.ช. เพียงพอ เจนบรรจง 1 10
11 49757 ด.ญ. เพ็ญนภา วงษ์ขันธ์ 2 7
12 49970 ด.ญ. เกวลี อุไรโชติ 2 12
13 49976 ด.ญ. นิชาภา ทองเทียบ 2 12
14 49978 ด.ญ. เนตรชนก ลำธาร 2 12
15 49985 ด.ญ. วรกานต์ เทพส่ง 2 12
16 49986 ด.ญ. วีร์สุดา วงษ์ทอง 2 12
17 48920 ด.ช. วีรชิต แซ่ล้อ 3 4
18 48922 ด.ช. ศุภกร สิงยะเมือง 3 4
19 48951 ด.ช. ธนากร พรจันเท่า 3 4
20 48952 ด.ช. ธราทร โพธิ์ขาว 3 4
21 48955 ด.ช. ธีรเมธ ศรีสวัสดิ์ 3 4
22 48958 ด.ช. พชร ปฏิมาการ 3 4
23 48927 ด.ญ. คุณัญญา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา 3 6
24 48957 ด.ช. ปวรวัฒน์ อังจารุศิลา 3 6
25 48992 ด.ช. นิติพัฒน์ บัวแตง 3 6
26 49004 ด.ช. อภิวรรณ อิศรภักดี 3 6
27 49058 ด.ญ. พรรณรษา สวัสดิ์คุ้ม 3 6
28 49124 ด.ช. อภิชาติ สร้อยทอง 3 6
29 49129 ด.ญ. ณิชาภัทร กลีบเมฆ 3 6
30 49181 ด.ญ. อภิชญา พูลสวัสดิ์ 3 6
31 49200 ด.ช. อนันตชัย ปลอดเกิด 3 6
32 49236 ด.ช. ภาคภูมิ สาระภี 3 6
33 49249 ด.ญ. ณัฐชา ภักดี 3 6
34 50857 ด.ญ. ชฎานัน ใจเชยชม 3 6
35 49044 ด.ช. อัษฎาวุธ เลี่ยงล่ำ 3 11
36 49119 ด.ช. วสุ จันทร์ทอง 3 11
37 49194 ด.ช. ภัทรพงษ์ ขันทอง 3 11
38 49223 ด.ช. จิรภัทร ทวาภพ 3 11
39 49277 ด.ช. พัตน์ชิตะ สร้างสัมพันธ์ 3 11
40 50092 น.ส. จันจิราภรณ์ จันทร์อยู่จริง 5 9