รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ฟุตซอล
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50267 ด.ช. กวินท์ เขียวขาว 1 3
2 50272 ด.ช. ชลิต บวรธนัทชัยไกร 1 3
3 50275 ด.ช. ณัฎฐชัย แทรกสุข 1 3
4 50277 ด.ช. ณัฐวุฒิ สาพรึง 1 3
5 50281 ด.ช. ธีระพัทธ์ กิจทวีรุ่งเรือง 1 3
6 50282 ด.ช. ธีริศร์ ปิ่นทิพย์ 1 3
7 50284 ด.ช. ภัคราวัฒน์ รามโกมุท 1 3
8 50285 ด.ช. ภาณุพงศ์ ขำเดช 1 3
9 50289 ด.ช. วงศกร สุพร 1 3
10 49563 ด.ช. ศิรภพ ปานมาศ 2 11
11 49901 ด.ช. กิตติทัต กางผึ้ง 2 11
12 49907 ด.ช. ธนพล บัวสะบาน 2 11
13 49908 ด.ช. ธนากร พุทธา 2 11
14 49914 ด.ช. ภานุพันธ์ นิยมพงศ์ 2 11
15 49915 ด.ช. ภูตะวัน เขือนอก 2 11
16 49916 ด.ช. ภูษณะ จิตวิจิตต์ 2 11
17 49918 ด.ช. ศักศิเดช แตงฉ่า 2 11
18 49919 ด.ช. ศุภกฤต อินสิน 2 11
19 48921 ด.ช. ศิวัฒน์ จานแก้ว 3 11
20 49190 ด.ช. ธีรภัทร อ่อนน้อม 3 11
21 49202 ด.ช. อัศรี โถน้อย 3 11
22 49242 ด.ช. เอกณัฐ ผู่ 3 12
23 50761 นาย ณัฐวัฒน์ วิมลธราสิทธิ์ 4 5
24 48366 นาย พงศ์พิสุทธิ์ แซ่เตีย 4 8
25 48409 นาย ธนกฤต ภูวภาณุศิริ 4 8
26 50785 นาย สพลดนัย ธรรมสอน 4 8
27 48375 นาย วีรภัทร มีทรัพย์ 4 10
28 48407 นาย ชริษภูมิ ทุงจันทร์ 4 10
29 48411 นาย ธนภัทร ยิ้มประเสริฐ 4 10
30 48412 นาย ธนรัชต์ โพธิ์ประทับ 4 10
31 48425 นาย ราชวัลลภ เนาว์เพ็ชร์ 4 10
32 48478 นาย สรศักดิ์ จันทร์โคตร 4 10
33 48482 นาย เอกรินทร์ ฉาสันเที๊ยะ 4 10
34 48529 นาย อนุภาพ เอี่ยมสะอาด 4 10
35 50798 นาย ธีรวัฒน์ โพธิ์งาม 4 10
36 48216 นาย ธีธัช เรืองศักดิ์ 4 11
37 48255 นาย กฤษณะ พุทธรักษา 4 11
38 48418 นาย ฟิตรีย์ เจ๊ะอะหลี 4 11
39 49303 น.ส. พีรดา เชื้อสวย 6 1
40 49380 นาย กิตติภูมิ เจริญรัมย์ 6 9