รายชื่อนักเรียน ชุมนุม GOLF
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50517 ด.ญ. ณิชาภา ชัยมงคลวารี 1 8
2 50525 ด.ญ. ปรางนภาพ ศรีคงเกิด 1 8
3 49585 ด.ญ. ศิริพรรณ หาญเชิงชัย 2 3
4 49844 ด.ญ. พอเพียง เจนบรรจง 2 3
5 49718 ด.ญ. ศิรภัสสร วงศ์มยุรา 2 6
6 49730 ด.ช. ปกรณ์ มีนาภา 2 7
7 49571 ด.ญ. ชนินธรณ์ บุญโยบล 2 9
8 49904 ด.ช. ชณัฐโรจน์ พรหมเจริญ 2 11
9 49912 ด.ช. เปรมมนัส คลังเอี่ยม 2 11
10 49922 ด.ช. อัศวเทพ สระบัว 2 11
11 49951 ด.ช. ณัฐดนัย สุดเจริญ 2 12
12 49960 ด.ช. ภูกมล ทองคาดี 2 12
13 49964 ด.ช. วรวิทย์ หงษ์คำเมือง 2 12
14 48993 ด.ช. ปริวัฒน์ นาครัตน์ 3 5
15 48995 ด.ช. พิพัฒน์ ทองดี 3 5
16 49003 ด.ช. อนตฤกษ์ อินทรกำเนิด 3 5
17 49028 ด.ช. ตะวัน ดุษฎี 3 5
18 49141 ด.ญ. สุพรรษา สงนอก 3 5
19 49201 ด.ช. อภิรักษ์ ดอกบัว 3 5
20 49207 ด.ญ. ณัฐชยา ปาสิโล 3 5
21 49212 ด.ญ. ปานตะวัน เอกรักษา 3 5
22 49222 ด.ช. โกเมนทร์ จันนุบิน 3 5
23 49271 ด.ช. นพดล สุธีลักษณ์ 3 5
24 49284 ด.ญ. กมลชนก ตราชู 3 5
25 49287 ด.ญ. ฐานิตา ทิมทอง 3 5
26 50193 ด.ญ. ฟ้าอรุณ ยลพันธ์ 3 5
27 48282 นาย อภิรักษ์ ขุนพรหมเครื่อง 3 8
28 49042 ด.ช. อภิรักษ์ สายสิงห์ 3 8
29 49145 ด.ช. ชาครีย์ เเสงคลัง 3 10
30 47538 น.ส. ภูริชญา รัตนสุนทรศิริ 5 8
31 47697 น.ส. เอวิตรา ทองสุข 5 8
32 50067 นาย พงศธร จันสุกสี 5 8
33 50078 น.ส. นพรัตน์ เจริญสุดใจ 5 8
34 50085 น.ส. วิมลณัฐ ปรีชากชกร 5 8
35 50087 น.ส. ไหมไทย โตดวง 5 8