รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Psychomovie
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 48852 ด.ช. อติชาต พงษ์พิพัฒน์ 3 1
2 48854 ด.ญ. กาญธิญา สุขสมผล 3 1
3 48865 ด.ญ. สุชานันท์ รอตภัย 3 1
4 48891 ด.ญ. ชลพินทุ์ ศรีนามบุรี 3 1
5 48896 ด.ญ. ทัศพรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์ 3 1
6 48898 ด.ญ. บงกช เจริญพีรวงศ์ 3 1
7 49009 ด.ญ. ธนภรณ์ งามเลิศวัฒนา 3 5
8 49021 ด.ญ. ศิริญาพร ท้าวด่อน 3 5
9 49062 ด.ญ. ศุภัชญา ภู่ประเสริฐ 3 5
10 49198 ด.ช. วุฒิพงษ์ ทิพย์เนตร 3 5
11 50145 ด.ญ. บุณฑริกา มณีนาค 3 5
12 49053 ด.ญ. ธัชณัฐฐา สีเดือน 3 8
13 49138 ด.ญ. วีริสา กกฝ้าย 3 8
14 49169 ด.ญ. ปูชิดา ศิริสูตร 3 8
15 49180 ด.ญ. สุพิชญา มากศรี 3 8
16 49288 ด.ญ. ณัฐิสุดา ทองมอญ 3 8
17 48934 ด.ญ. พจมาน จันทรเกษม 3 12
18 49092 ด.ญ. เชษฐ์ธิดา จิระรัตนวงศ์ 3 12
19 49094 ด.ญ. ทัศนีย์ คำแหลมหลัก 3 12
20 49168 ด.ญ. ปิยะฉัตร วิสาขชัย 3 12
21 49204 ด.ญ. ชญานี มีแย้ม 3 12
22 49261 ด.ญ. อริสา สุนทรวิภาค 3 12
23 47397 น.ส. พิชญา พรหมมินทร์ 5 4
24 47529 น.ส. ชนนิกานต์ สุรัสวดี 5 4
25 47534 น.ส. นันทิกานต์ เงินโรจน์ประดิษฐ 5 4
26 47541 น.ส. สุภาวดี วรนิธิไพศาล 5 4
27 47528 น.ส. จารุภัทร วารีย์ 5 7
28 47532 น.ส. ชิราภรณ์ หลักตา 5 7
29 47781 น.ส. ฐานภา รัตนวรรณ 5 7
30 47543 น.ส. อภิวิชญา วงศ์เพชร 5 9
31 47587 น.ส. รจนา สุวรรณชัย 5 9
32 47785 น.ส. พลอย เศษวิภักดิ์ 5 9
33 47881 น.ส. ธันยพร วิเศษธาร 5 9
34 47887 น.ส. มุฮันณี เบ็ญแสละ 5 9
35 47891 น.ส. ศลิษา สาลี 5 9
36 50105 น.ส. นิราวรรณ์ พัดทาบ 5 10
37 46880 น.ส. ธมลวรรณ หนูน้ำคำ 6 10
38 46937 น.ส. พัฒน์นรี พลชา 6 10
39 47041 น.ส. ศกุนตลา สวนการุณ 6 10
40 49392 น.ส. จินตวรรณ เรืองนาราบ 6 10