รายชื่อนักเรียน ชุมนุม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50228 ด.ญ. สุพิชญา วิชาชัย 1 1
2 50457 ด.ช. ภัทรดนัย หรั่งเจริญ 1 7
3 50460 ด.ช. วุฒิพงศ์ ผิวสีนวล 1 7
4 50461 ด.ช. ศิรวัฒน์ คงสันนิวาส 1 7
5 50465 ด.ช. อภิภู อุมะวิชนี 1 7
6 50478 ด.ญ. ธณภรณ์ ปิ่นเกษร 1 7
7 50483 ด.ญ. ปิยะธิดา พรมสาร 1 7
8 50489 ด.ญ. วรพรรณ ทองปลั่ง 1 7
9 50493 ด.ช. เขมกร ใจสุข 1 8
10 50495 ด.ช. ชินดนัย ลำพึงคิด 1 8
11 50505 ด.ช. พลอธิป ลัทธิวรรณ 1 8
12 50571 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ไกยสิทธิ์ 1 9
13 50603 ด.ญ. กติกา เริงพจน์ 1 10
14 50606 ด.ญ. ณีรนุช ดอกผึ้ง 1 10
15 50607 ด.ญ. ทอขวัญ หลีกลัด 1 10
16 50620 ด.ญ. สุภาภรณ์ คล้ายสุวรรณ 1 10
17 50621 ด.ญ. หนึ่งฤทัย ไพสาลี 1 10
18 50635 ด.ช. ทักษ์ดนัย ด้วงวิเศษ 1 11
19 50696 ด.ญ. ฐณฎ ทรัพย์เย็น 1 12
20 50698 ด.ญ. ฐิติวรดา จันทร์ศรี 1 12
21 50699 ด.ญ. ณัชชาภรณ์ พานพรม 1 12
22 50700 ด.ญ. ณัฐณิชา โทลา 1 12
23 50702 ด.ญ. นฏกร หัสครบุรี 1 12
24 50706 ด.ญ. วรรณกาญจน์ บรรลือกุลพงศ์ 1 12
25 50707 ด.ญ. ศิรินภา สวัสดิ์เล็ก 1 12
26 50709 ด.ญ. หนึ่งฤทัย วรพินิจ 1 12
27 50846 ด.ญ. สิริยาพร สุขเยาว์ 1 12
28 49010 ด.ญ. ธนัญชนก ร่วมสำเภา 3 10
29 50760 นาย ณัฐพล แก้วกนก 4 5
30 47563 นาย นนทพัทธ์ ไทยอยู่ 5 3
31 47841 น.ส. วรกมล โพธิจักร 5 3
32 50016 น.ส. กมลพรรณ แคล้วโยธา 5 3
33 50019 น.ส. ธัญชนก ธัญญผล 5 3
34 46779 น.ส. ฐานภา ทองศรี 6 8
35 47036 น.ส. ประภาวัลย์ สุวรรณมณี 6 8
36 47139 น.ส. รามาวดี สุริยศ 6 8