รายชื่อนักเรียน ชุมนุม วอลเลย์บอล
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50278 ด.ช. ต้นนิพัฒน์ ศรีหาวงศ์ 1 3
2 50309 ด.ญ. อริสา คาโต้ 1 3
3 50395 ด.ญ. กัญญาพัชร ขันธาฤทธิ์ 1 5
4 50399 ด.ญ. พัชรี รักที่พึ่ง 1 5
5 50406 ด.ช. ฉัตรชัย อ่วมปราณี 1 6
6 50412 ด.ช. ณพล เก้ารัตนผล 1 6
7 50641 ด.ช. พณากร รักษาคม 1 11
8 50646 ด.ช. วลิน ชาญกล้า 1 11
9 50649 ด.ญ. กรรณิการ์ วงรัตน์ 1 11
10 50663 ด.ญ. ศุภกานต์ ใจภักดี 1 11
11 50666 ด.ญ. อินทิรา จันทำ 1 11
12 49881 ด.ญ. เขมจิตา สาสังข์ 2 10
13 49886 ด.ญ. นภพร โชติรัตน์ 2 10
14 49893 ด.ญ. ศุภภัคกาญจน์ อินนุพัฒน์ 2 10
15 49897 ด.ญ. อริสรา พิพิธกุล 2 10
16 49898 ด.ญ. อรุณรัตน์ เอี่ยมละออ 2 10
17 49925 ด.ญ. เขมิกา ชิดนอก 2 11
18 49931 ด.ญ. นิติธาดา จันทร์เขียว 2 11
19 49939 ด.ญ. ศิวพร นามราชา 2 11
20 48859 ด.ญ. ณัฐณิชา สิงห์ชัย 3 1
21 48860 ด.ญ. ธิราภา แพรนิมิตร 3 1
22 48861 ด.ญ. นันท์นภัส รุธิรบริสุทธิ์ 3 1
23 48872 ด.ช. ชิษชัย ชัยชาญ 3 2
24 48932 ด.ญ. นลินญา ชูโชติ 3 3
25 48979 ด.ญ. วิภาวนี สงครินทร์ 3 3
26 48981 ด.ญ. สุนัฐชา ธนูรัตน์ 3 3
27 49060 ด.ญ. ภัทราวดี พิมพ์ทอง 3 3
28 48172 นาย พีรภัทร บุญไกร 4 9
29 48259 นาย กิติภัทร อุบลวรรณี 4 9
30 48568 นาย เมธสิทธิ์ ชาวะรักษ์ 4 11
31 48643 น.ส. วทันยา จันทะศิลา 4 11
32 50804 นาย ญาณพัฒน์ กาบตุ้ม 4 11
33 50805 น.ส. ณัฐพัชร์ กองแก้ว 4 11
34 50808 น.ส. อรนิชา แซ่เอี้ย 4 11
35 50051 น.ส. พัชราณ์ พรหมเคลื่อน 5 6
36 49349 นาย นรบดี ไกยสิทธิ์ 6 5
37 46710 นาย พุทธิพงศ์ น้อยพานิช 6 10
38 47079 น.ส. เกศรินทร์ ลีละออง 6 10
39 46804 นาย พงศ์วิชญ์ อำนวย 6 11