รายชื่อนักเรียน ชุมนุม บาสเกตบอล
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50194 ด.ช. กฤตติณ ตั้งเสถียรกุล 1 1
2 50197 ด.ช. ธีรพัทน์ ปิยะวรรณสุทธิ์ 1 1
3 50199 ด.ช. นิธิศ วนาเดช 1 1
4 50200 ด.ช. ประพีรพัสตร์ กุนโต๊ะ 1 1
5 50203 ด.ช. ภานุวัฒน์ จรจรัญ 1 1
6 50205 ด.ช. วัชรวิชญ์ สง่ากิจ 1 1
7 50206 ด.ช. ศรัณย์กร คเชนทวา 1 1
8 50207 ด.ช. ศิวัช สะใบแก้ว 1 1
9 50208 ด.ช. สุรยุทธ กอแก้ว 1 1
10 50209 ด.ช. สุรยุทธ แซ่เบ๊ 1 1
11 50210 ด.ช. อนิจจ์ อินทร์น้อย 1 1
12 50365 ด.ช. ณัฐดิษฐ์ ด้วนมี 1 1
13 50333 ด.ญ. ชลธิชา ทั่งบุญ 1 4
14 50336 ด.ญ. ณัฐวดี ตาดม่วง 1 4
15 50337 ด.ญ. ทิชากร วงศ์เมือง 1 4
16 50366 ด.ช. เตชพัฒน์ ชัยนาม 1 5
17 50379 ด.ช. ภริชา เคอร์รี 1 5
18 50384 ด.ช. วชิรวิทย์ ได้เลิศ 1 5
19 50385 ด.ช. วิทวัส โฉมงามดี 1 5
20 50388 ด.ช. สิทธิชัย สุขเกื้อ 1 5
21 50389 ด.ช. สิริวัฒน์ เพชรพูล 1 5
22 50537 ด.ช. กัปตัน จันทร์ฉาย 1 9
23 50538 ด.ช. ชุติเดช พรหมงาม 1 9
24 50542 ด.ช. ธนวัฒน์ กิตติโยภาส 1 9
25 50546 ด.ช. พิสิษฐ์ ดำรงอัครกุล 1 9
26 50547 ด.ช. พีรพล ชวนชื่น 1 9
27 50549 ด.ช. ภีมพล เชือนหยู 1 9
28 50550 ด.ช. ภีมพัฒน์ อยู่สวัสดิ์ 1 9
29 50558 ด.ช. สุรศักดิ์ มาลีลัย 1 9
30 50559 ด.ญ. กังวาลย์กิจ ก้องกังวาลย์ 1 9
31 50573 ด.ญ. ปานไพรินทร์ เจตินัย 1 9
32 50574 ด.ญ. พันธิสา มีนาภา 1 9
33 49513 ด.ช. กิตตินันท์ ธนศุภมงคล 2 2
34 49652 ด.ช. เศรษฐพงศ์ เดิมลา 2 3
35 49700 ด.ช. อภิชัย คำเเสน 2 3
36 49910 ด.ช. นรากร เจริญพร 2 3
37 49923 ด.ช. อัศวินณ์ นันทะเพ็ชร 2 3
38 49924 ด.ญ. กัญญ์วรา ธรรมขัน 2 11
39 49935 ด.ญ. พัชราภา อมรวรารักษ์ 2 11
40 49945 ด.ช. ขจรเกียรติ์ จันจำปา 2 12
41 49950 ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ เพ็งไร่ขิง 2 12
42 49952 ด.ช. ณัฐนนท์ ห้าวหาญ 2 12
43 49956 ด.ช. ธีรพัชญ์ จันทะศิลา 2 12
44 49959 ด.ช. พุทธคุณ โพธิ์แสง 2 12
45 49967 ด.ช. สุพศิน บวกไธสง 2 12
46 49968 ด.ช. เอื้ออังกูร ซ้วนขาว 2 12
47 48912 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ ประสานชาติ 3 4
48 48924 ด.ช. สวิตต์ โต๊ะกู 3 4
49 48961 ด.ช. วรวุฒิ เจริญคีรีโชติ 3 4
50 49110 ด.ช. เทพฤทธิ์ วรรณะ 3 4
51 48962 ด.ช. วุฒิภัทร อบทอง 3 7
52 49199 ด.ช. อณาฆฤณ ขันสาคร 3 7
53 49164 ด.ญ. ญาณิกา ดุษิยามี 3 9
54 49285 ด.ญ. กฤติภรณ์ เขมะกนก 3 9
55 48281 นาย เหมรัตน์ สมรภูมิ 4 2
56 48134 น.ส. กฤติกานต์ เขมะกนก 4 4
57 50746 น.ส. กนกวรรณ พลอยเจริญ 4 4
58 50158 นาย ธนกร วงศ์อุดมทรัพย์ 4 6
59 48271 นาย ปัณณธร เกษกุล 4 9
60 47799 นาย คงวุฒิ สงวนไทร 5 13