รายชื่อนักเรียน ชุมนุม ปิงปองมหาสนุก
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50316 ด.ช. ณัฐดนัย คำปันติ๊บ 1 4
2 50319 ด.ช. ธนภัทร สวาทะสุข 1 4
3 50320 ด.ช. ปณิธิ แสงโพธิ์ 1 4
4 50324 ด.ช. วันชัย แซ่หว้า 1 4
5 50416 ด.ช. ปวิชญา รูปเอี่ยม 1 6
6 50418 ด.ช. พีรกานต์ สนธิเมือง 1 6
7 50431 ด.ญ. ณัฐพร โคกจันทึก 1 6
8 50437 ด.ญ. พิมพ์ธิดา พวงศิริ 1 6
9 50626 ด.ช. กษิดิศ กสิผล 1 11
10 50629 ด.ช. ณตะวัน ประติธรรม 1 11
11 50631 ด.ช. ณัฐวัชต์ ฟักเชือก 1 11
12 50633 ด.ช. ตรัย ชิณหงษา 1 11
13 50639 ด.ช. ปิติยาธร อ้นสุวรรณ 1 11
14 50640 ด.ช. ปิยะโชค จันทอง 1 11
15 50645 ด.ช. ไมตรี แย้มเจริญ 1 11
16 50648 ด.ช. สิปปกร ธนะพิทักษ์ 1 11
17 48839 ด.ช. ณภัทร ชูวงษ์ 3 1
18 48841 ด.ช. ทักษ์ดนัย โอภากุล 3 1
19 48851 ด.ช. สุรพัศ โพธิ์ปริสุทธิ์ 3 1
20 48879 ด.ช. นิธิพัฒน์ ฉัตรโพธิ์ 3 1
21 48846 ด.ช. ปาราเมศ แสงสินไชย 3 2
22 48880 ด.ช. ปรัตถกร ศักดิ์เเสน 3 2
23 48905 ด.ช. ชโยทิต อินทุประภา 3 3
24 48907 ด.ช. ชัยมนัส ขัตติยาภิรักษ์ 3 3
25 48908 ด.ช. ณธกร ด่านสวัสดิ์ 3 3
26 48914 ด.ช. ภริลพัจ อาภรณ์ผล 3 3
27 48945 ด.ช. ชนเมธ โสภา 3 3
28 48989 ด.ช. ธนกร ตะบอง 3 3
29 49187 ด.ช. ณัทณพงศ์ อุ่นฟ้า 3 3
30 48221 นาย ภูตะวัน ภูผาผัน 4 11
31 48405 นาย กันตินันท์ มุทาญาณากร 4 12
32 48580 นาย อภิรักษ์ ก่อสิริกุล 4 12
33 50843 นาย ธนัท จักษุทิพย์ 4 12
34 47469 นาย รวิกร กลับประสิทธิ์ 5 3
35 47453 นาย ณ กาญจน์ อยู่ประเสริฐ 5 6
36 47461 นาย ธิติวัฒน์ โชติระวีพรมมี 5 6
37 47798 นาย กฤษฎี ศรีนอก 5 6
38 50073 น.ส. กนกวรรณ เกลี้ยงขาว 5 8
39 50080 น.ส. ปนัดดา แสงสังข์ 5 8
40 50086 น.ส. หทัยเนตรมาดา อุททา 5 8