รายชื่อนักเรียน ชุมนุม แบดมินตัน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50300 ด.ญ. ธีรยา เนตรอ่อน 1 3
2 50310 ด.ญ. อัญชิสา แผนน้อย 1 3
3 50435 ด.ญ. พรธีรา กลับประสิทธิ์ 1 6
4 50441 ด.ญ. สุภัทรา นิลฉ่ำ 1 6
5 49257 ด.ญ. รักษิณาภัทร ปิ่นเกษร 2 10
6 48929 ด.ญ. ชาคริยา จันทร์แก้ว 3 4
7 48943 ด.ญ. ฮารุกะ วีระสัตรา 3 4
8 49247 ด.ญ. ชลธิชา วิมุตตาสี 3 4
9 49289 ด.ญ. ธนภร ศรีสุภา 3 4
10 49294 ด.ญ. เพ็ญพิชชา หินทอง 3 4
11 48194 น.ส. แพรทองธาร สุทธิพงษ์ 4 4
12 50748 น.ส. กุลณัฐ ยี่สุ่นศรี 4 4
13 50751 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีอุทัย 4 4
14 50752 น.ส. บัณฑิตา ภูสมตา 4 4
15 50753 น.ส. ยุวดี สิงห์ทอง 4 4
16 50756 น.ส. วิไลพร แซ่ผ่าน 4 4
17 50757 น.ส. อารยา ชอบชื่น 4 4
18 48584 น.ส. ณภัทร จิตภิรมย์ 4 6
19 48300 น.ส. สุภาวดี โจมหนู 4 10
20 48354 น.ส. อาทิมา พรมนัส 4 10
21 48380 นาย อภิรักษ์ หลี่อินทร์ 4 10
22 48436 น.ส. ขวัญสุดา ชายทวีป 4 10
23 48561 นาย ธนวินท์ อินทร์ประเสริฐ 4 10
24 48650 น.ส. อัยยาวีร์ แก้วภราดัย 4 10
25 50799 นาย นฤพจน์ ไกรลาภี 4 10
26 48151 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิริเลิศฤทัย 4 11
27 48198 น.ส. ฤดูดาว เสมาทอง 4 11
28 48199 น.ส. วรรณรดา องค์มิ 4 11
29 48201 น.ส. วันวิสาข์ พลขันธ์ 4 11
30 48236 น.ส. ชนิภา ชลธี 4 11
31 48240 น.ส. นฤมล ปิ่นทอง 4 11
32 48244 น.ส. ปิยะธิดา ขุนทองจันทร์ 4 11
33 48251 น.ส. ฤดีกมล ป้องศรี 4 11
34 48290 น.ส. เบญญาดา มิ่งเหล็ก 4 11
35 48293 น.ส. รุจิตา ดาษดื่น 4 11
36 48294 น.ส. วนัสนันท์ บุญพันธ์ 4 11
37 48303 น.ส. อรวรรณ ธัญญเจริญ 4 11
38 48351 น.ส. สุดารัตน์ แก้ววิเศษ 4 11
39 48402 น.ส. สุพรรณิการ์ อยู่จู 4 11
40 48403 น.ส. สุภัสสร เสงี่ยมตน 4 11
41 48451 น.ส. พรปวีณ์ จำเนียร 4 11
42 48498 น.ส. วรางคณา จิตรกิตติรัตน์ 4 11
43 48593 น.ส. พิงค์ กลิ่นกลั่น 4 11
44 47710 นาย บูรพา สัมมาญาณ 4 12
45 48473 นาย มาวิน ดำขำ 4 12
46 48490 น.ส. ณัฐรดี ว่องชาญกิจ 4 12
47 48644 น.ส. วิชญาดา มิ่งแก้ว 4 12
48 50811 นาย พฤกษ์ สิทธิมงคล 4 12
49 50812 นาย สุขพัฒน์ สหสิทธิศาสตร์ 4 12
50 46632 นาย ณัฐชนนท์ ใจเย็น 6 1