รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Cover dance 2
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50561 ด.ญ. ชญานันทน์ ทองคำ 1 9
2 50563 ด.ญ. ณัฐริกา ภู่นพคุณ 1 9
3 49613 ด.ญ. ณัฐณิชา ชมภูพื้น 2 4
4 49615 ด.ญ. ดวงดี มหาวันชัย 2 4
5 49619 ด.ญ. นันทิชา เอกม่วง 2 4
6 49620 ด.ญ. บุษญา ดาสีวังปา 2 4
7 49621 ด.ญ. พิมพ์ชณก แก้วทิพากร 2 4
8 49622 ด.ญ. ภัสสร สืบกุศล 2 4
9 49624 ด.ญ. มนัสนันท์ โขงรัมย์ 2 4
10 49627 ด.ญ. วานิชา จำปาทอง 2 4
11 49631 ด.ญ. สิริกาญจน์ ภาคกลาง 2 4
12 49793 ด.ญ. โชติมา มีคง 2 8
13 49796 ด.ญ. ธนันดา จันทนา 2 8
14 49799 ด.ญ. ธิดารัตน์ จันทรานุสรณ์ 2 8
15 49807 ด.ญ. วริศรา สุขสมคุณ 2 8
16 49809 ด.ญ. สิริวิมล โพธิ์แพง 2 8
17 49588 ด.ญ. อัญชลีพร ทรัพย์กลิ่น 2 11
18 49909 ด.ช. ธีรภัทร ดวงจันทร์ 2 11
19 48497 น.ส. มนัสนันท์ อัศวพรไพบูลย์ 3 6
20 48235 น.ส. ชนิกานต์ เลิศเขื่อนขันธ์ 4 5
21 48250 น.ส. รัตนพร แจ้งกระจ่าง 4 5
22 48486 น.ส. ณฤดี ขำตา 4 6
23 50771 น.ส. อรปรียา ญาติวิสุทธิ์ 4 6
24 48352 น.ส. สุรัศมิ์พรรณ แสงรุจี 4 10
25 48338 น.ส. ทรายแก้ว แดนนงค์เมือง 4 11
26 48135 น.ส. จณิตสา เอี่ยมโอภาส 4 12
27 48295 น.ส. วราภรณ์ คำตา 4 12
28 48582 น.ส. เกศนรินทร์ พิมจินดา 4 12
29 48596 น.ส. วริศรา พรหมบุตร 4 12
30 48635 น.ส. เฌอวรรณ พรมมาส 4 12
31 50817 น.ส. ธัญญาลักษณ์ ไชยนิรันดร์กูล 4 12
32 47531 น.ส. ชลภัสสรณ์ แสงยิ่งยงวัฒนา 5 1
33 47491 น.ส. วีราพร สุธา 5 9
34 47594 น.ส. อภิชญา กล้าจุ้ย 5 12
35 50119 น.ส. ชนิดาภา อานสันเทียะ 5 12