รายชื่อนักเรียน ชุมนุม Cover dance 1
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

# เลข ปจต. ชื่อ - สกุล ชั้น ม./ห้อง
1 50214 ด.ญ. ชฎาภรณ์ แซ่ลี้ 1 1
2 50215 ด.ญ. ชนกานต์ คณานิตย์ 1 1
3 50217 ด.ญ. ฑิฆัมพร กองฤทธิ์ 1 1
4 50219 ด.ญ. ณัฐฐิญา มงคลชูเกียรติ์ 1 1
5 50249 ด.ญ. กชกร สัมมามิตร 1 2
6 50252 ด.ญ. ชญาน์ภักดิ์ คัง 1 2
7 50255 ด.ญ. บุญญิสา ทิพย์ประสิทธิ์ 1 2
8 50469 ด.ญ. จิราภรณ์ จุละจาริตต์ 1 7
9 50518 ด.ญ. ธมนวรรณ ประไพพาณิชย์ 1 8
10 50526 ด.ญ. ปิ่นภากรณ์ ใจหมั่น 1 8
11 50544 ด.ช. พชร วิเศษบรรเทา 1 9
12 50560 ด.ญ. กัญญาพัชร ทศนักข์ 1 9
13 50575 ด.ญ. พิชชานันท์ ภัทรธนกร 1 9
14 50627 ด.ช. คุณากร โรจนนักการ 1 11
15 50632 ด.ช. ณัฐวุฒิ กันตะครู 1 11
16 50651 ด.ญ. ชณิชา แก้วอากรณ์ 1 11
17 50657 ด.ญ. พรชนก ไชยรัตน์ 1 11
18 50659 ด.ญ. พีรดา ร่วมรักษ์ 1 11
19 50661 ด.ญ. ภัทรวดี พรธิติสรรค์ 1 11
20 50665 ด.ญ. สุภัสสรา สิงห์ครุฑ 1 11
21 50667 ด.ญ. อินทิรา ทุมพงศ์ 1 11
22 50845 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ กวินวิศิษฏ์ 1 11
23 49545 ด.ญ. ศศิภา พึ่งจันทร์ 2 2
24 49567 ด.ช. อภิรัตน์ สุขนิรันดร์ 2 3
25 49616 ด.ญ. ธดากรณ์ พลอยมาก 2 4
26 49022 ด.ญ. สุดารัตน์ มลาปรีย์ 3 7
27 49057 ด.ญ. ประภาวดี คงธรรม 3 7
28 49087 ด.ญ. ขนิษฐา กันย์ติยาภรณ์ 3 7
29 49096 ด.ญ. ภัทรนันท์ นันทรัตน์ 3 7
30 49174 ด.ญ. สิรภัทร ลีลาศ 3 7
31 49008 ด.ญ. ญาณิศา ฉิมกลิ่น 3 12
32 50727 น.ส. พรพิริยา พรมทอง 4 2
33 50729 น.ส. วันทนีย์ เวทสรณสุธี 4 2
34 48534 น.ส. ชาลินี อินทร์งาม 4 4
35 48336 น.ส. ชาลินี เหล่าทา 4 12